Label1

PZU i ład korporacyjny

Label1

Zasady Ładu Korporacyjnego  

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej zwanej dalej „PTE PZU SA”, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA, sprawując stały nadzór nad działalnością PTE PZU SA, we wszystkich jej dziedzinach, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie PTE PZU SA, deklarują gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych  dalej  „Zasadami Ładu”, w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. Zarząd PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA potwierdziły swoje deklaracje podejmując stosowne uchwały.

Zarząd PTE PZU SA, zgodnie z treścią Zasad Ładu, udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do organu zarządzającego oraz organu nadzorującego Spółki.

Zarząd PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA, respektując obowiązujące regulacje prawne, wyrażają wolę stosowania Zasad Ładu, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu. 

Zarząd PTE PZU SA prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie będzie częściowe. Wskazujemy również zasady, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę nie dotyczą PTE PZU SA.

Zarząd PTE PZU SA prezentuje w niniejszej informacji zakres realizowania Zasad Ładu. Stosownie do zasady określonej w § 27 Zasad Ładu, Rada Nadzorcza PTE PZU SA dokonała w 2018 r. oceny stosowania Zasad Ładu przez PTE PZU SA w roku 2017.

Zarząd PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA przedstawiły Walnemu Zgromadzeniu informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego. PTE PZU SA nie wyklucza, iż w przypadku podjęcia przez organy statutowe Spółki decyzji dotyczących sposobu realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego, zaprezentowane stanowisko będzie aktualizowane.  

Lp.

Jednostka redakcyjna

Zasada

Uzasadnienie dla częściowego stosowania

1.

§ 28 ust. 2

Ustalając politykę wynagradzania należy uwzględnić sytuację finansową instytucji nadzorowanej.

PTE PZU SA nie posiada polityki wynagradzania ujętej w formie jednej dedykowanej regulacji wewnętrznej. Niemniej jednak funkcjonujące w PTE PZU SA zasady wynagradzania uwzględniają sytuację finansową w PTE PZU SA.

2.

§ 29 ust. 1

Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie Audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.

Zgodnie ze spójnymi zasadami wynagradzania członków Rad Nadzorczych spółek zależnych Grupy PZU, osoby zatrudnione w spółkach Grupy PZU i jednocześnie pełniące funkcje członków Rad Nadzorczych spółek zależnych pobierają wynagrodzenie z jednego źródła i w związku z tym nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorującym. Wynagrodzenie pobierają osoby spoza Grupy PZU (obce) pełniące funkcje członków organu nadzorującego. Wynagrodzenie to jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Dodatkowo wynagradzani są przewodniczący komitetów, w tym Komitetu Audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenia z tych tytułów nie sumują się.

3.

§ 30 ust. 2.

Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.

PTE PZU SA nie posiada polityki wynagradzania ujętej w formie regulacji wewnętrznej. W związku z powyższym, do czasu przyjęcia takiej regulacji, nie można stwierdzić, że Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania. Rada Nadzorcza dokonuje jedynie weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.

Zasady Ładu, których spełnianie nie dotyczy PTE PZU SA.  

1. Zasada określona w § 8 ust. 4 w brzmieniu:

„Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

- Jedynym akcjonariuszem PTE PZU SA jest PZU ŻYCIE SA. Z uwagi na taki kształt akcjonariatu PTE PZU SA, udział jedynego akcjonariusza w walnym zgromadzeniu należy uznać za ułatwiony. Ponadto z uwagi na opisaną strukturę właścicielską PTE PZU SA, zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia jedynego akcjonariusza nie znajduje uzasadnienia.

2. Zasada określona w § 11 ust. 3 w brzmieniu: 

„W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej.”

- W PTE PZU SA walne zgromadzenie nie decyduje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

3. Zasada określona w § 49 ust. 4 w brzmieniu: 

„W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji.” 

- W PTE PZU SA funkcjonuje komórka audytu (Zespół ds. Audytu Wewnętrznego) oraz komórka ds. zapewnienia zgodności (Biuro Zarządzania Ryzykiem i Compliance).

4. Zasada określona w § 52 ust. 2 w brzmieniu: 

„W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar, informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji.”

- W PTE PZU SA funkcjonuje komórka audytu (Zespół ds. Audytu Wewnętrznego) oraz komórka ds. zapewnienia zgodności (Biuro Zarządzania Ryzykiem i Compliance).

Ocena stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (Zasad Ładu)

Działając zgodnie z § 27 Zasad Ładu, Rada Nadzorcza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna w dniu 28 marca 2018 r., po zapoznaniu się z informacją Zarządu, potwierdza fakt stosowania w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU Spółka Akcyjna w 2017 r. Zasad Ładu, zgodnie z wolą wyrażoną w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 26/14  z dnia 16 grudnia 2014 r. oraz uwzględnieniem zasady proporcjonalności i reguły „comply or explain”. W ocenie Rady Nadzorczej stosowane Zasady Ładu służą rozwojowi Spółki, transparentności prowadzonych przez nią działań, postrzeganiu jej na zewnątrz jako firmy nowoczesnej i bezpiecznej z punktu widzenia klientów oraz zapewnieniu ochrony ich interesów, stanowiąc istotny element rozwiązań składających się na system zarządzania działalnością Spółki. Niniejsza ocena została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2018 r.