Label1

Zarząd

Label1

Roman Pałac - Prezes Zarządu PZU Życie SA

absolwent Ekonomii w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w London Business School, otrzymując nagrodę rektora przeznaczoną dla najlepszych absolwentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych w kraju i zagranicą. W latach 2003-2007 pracował jako Project Manager w Banku Światowym, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację wdrożenia programów pożyczkowych skierowanych na wdrożenie polityk poprawiających efektywność energetyczną w krajach CEE. Koordynował także prace nad reformą sektora węgla kamiennego w Polsce. Od 2009 do 2016 roku związany z The Boston Consulting Group, gdzie jako Młodszy Partner odpowiadał za doradztwo ubezpieczeniowo-bankowe w zakresie m.in. likwidacji szkód komunikacyjnych, zmian organizacyjnych, kreowania strategii biznesowej i aktywizacji sprzedaży. Uczestniczył także jako ekspert w kilku projektach fuzji bankowych.

Aleksandra Agatowska - Członek Zarządu PZU Życie SA

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizacji Socjologia Gospodarki i Badania Rynku. Wcześniej związana z prywatnym sektorem finansowym. Pracowała w firmach grupy ING, w ING Życie, ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz w ING Spółka Dystrybucyjna. Wybrana do programu Talent Pool skupiającego dwa procent najzdolniejszych pracowników, oraz wyróżniona nagrodą pracownika roku Pionu Marketingu. Współpracowała również z zespołem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych działającym w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. W HDI (obecnie Warta S.A.) będącej częścią grupy finansowej Talanx Group, kierowała zespołem marketingu produktowego tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży. Następnie w spółce Sony Europe kierowała zespołem Marketing Intelligence, koordynując prace w 20 krajach Europy. Wyróżniona nagrodą najlepszego pracownika roku w Europie. W Philips S.A., kierowała zespołem Marketing and Business Intelligence w 17 krajach regionu. Jako zewnętrzny doradca konsultowała między innymi wprowadzanie projektów dotyczących kanałów dystrybucji w Aviva S.A. We wszystkich firmach wdrażała autorskie projekty w obszarach marketingu, sprzedaży, zarządzania procesami oraz zarządzania produktami.

Roger Hodgkiss - Członek Zarządu PZU Życie SA

posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług finansowych. Posiada tytuł inżyniera z wyróżnieniem, Liverpool University. Jest dyplomowanym biegłym rewidentem, certyfikowanym w Wielkiej Brytanii. W latach 1998-2007 pracował dla GE Capital, gdzie zajmował stanowiska kierownicze w obszarze finansów. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu AAS Balta - największego ubezpieczyciela na Łotwie. W latach 2008-2009 dyrektor handlowy w Intouch Insurance Group, spółce holdingowej należącej do grupy RSA. Od 2009 roku w Zarządzie Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., od 2012 roku Prezes Zarządu. Otrzymał nagrodę „Gazety Ubezpieczeniowej": tytuł Człowieka Roku Ubezpieczeń 2014.

Tomasz Karusewicz - Członek Zarządu PZU Życie SA

absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – specjalizacja w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest także certyfikowanym audytorem wewnętrznym oraz posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Doświadczenie i szeroką wiedzę praktyczną w zakresie funkcjonowania dużych podmiotów gospodarczych nabył pełniąc funkcje głównie związane z nadzorem, kontrolą instytucjonalną i audytem wewnętrznym. Jako członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego brał udział w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla bieżącego działania tych podmiotów, m.in. w takich obszarach jak: inwestycje, planowanie, strategia IT, akwizycja, czy operacje finansowe. W latach 2003 – 2005 był zatrudniony w Urzędzie Miasta Szczecin. Pracował w jednostce ds. kontroli wewnętrznej, a następnie objął funkcję audytora wewnętrznego. W latach 2006 – 2008 związany z Grupą Ciech. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej Ciech S.A. Był także zastępcą dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, gdzie sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Ciech. Był również członkiem rad nadzorczych w spółkach Grupy Ciech, tj. Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. oraz Ciech Polfa Sp. z o.o. W latach 2007 – 2009 był zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Inwestycji Zagranicznych (Biura Rozwoju Biznesu) w PZU S.A. W okresie 2010 – 2012 był związany z Telewizją Polską S.A., najpierw jako zastępca dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, a następnie dyrektor Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Ponadto zasiadał w radzie nadzorczej m.in. Enea S.A., IKS Solino S.A. oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Obecnie sprawuje funkcję członka rady nadzorczej w Grupie Azoty S.A. Od stycznia 2016 r. ponownie związany z Grupą PZU. Został powołany na członka zarządu PZU Życie S.A.

Maciej Rapkiewicz - Członek Zarządu PZU Życie SA

ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, MBA Finance & Insurance na Politechnice Łódzkiej / Illinois State University, a także studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii w Instytucie Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1998 – 2009 związany z Grupą PZU, jako Członek Zarządu (w latach 2006 – 2009), a następnie Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA. W latach 1998-2006 pracował w PZU S.A., m.in. w pionie finansów oraz uczestniczył w projektach strategicznych. Od 2015r. pracował w TFI BGK S.A., gdzie przed powołaniem do Zarządu PZU S.A. (od 2016), pełnił funkcję Członka Zarządu. Był również Prezesem Zarządu ŁSSE S.A., Dyrektorem Biura Finansów TVP S.A., a także Członkiem Zarządu Fundacji Instytut Sobieskiego. Prowadził również działalność gospodarczą, specjalizując się w doradztwie biznesowym. Zdobył szerokie doświadczenie nadzorcze jako Członek Rady Nadzorczej Morizon S.A. (od 2015-2016), Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Invest sp. z o.o. (od 2016 r.), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sochaczewie (od 2013 – 2016). Autor publikacji o charakterze naukowym, dotyczących sektora finansowego oraz finansów publicznych.

Bartłomiej Litwińczuk - Członek Zarządu PZU ŻYCIE SA

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wykonywał zawód adwokata specjalizując się w dziedzinie prawa cywilnego. Łączy wiedzę o biznesie z wszechstronnym doświadczeniem wynikającym z świadczenia pomocy prawnej w sprawach związanych z prawem spółek handlowych, prawem autorskim, prawem administracyjnym i prawem karnym. Pełnił również funkcję doradcy Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Ponadto, Bartłomiej Litwińczuk jest członkiem organów nadzorczych spółek prawa handlowego.

Tomasz Kulik - Członek Zarządu PZU ŻYCIE SA

do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu.Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-20 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również członkiem Zarządu TFI PZU (w przeszłości także PZU Asset Management) nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU odpowiadał również za obszar korporacyjny. Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Absolwent SGH. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery związany z Grupą Aviva (d.Commercial Union). Pan Tomasz Kulik jest jednocześnie dyrektorem finansowym w Grupie Kapitałowej PZU.

Dorota Macieja - Członek Zarządu PZU ŻYCIE SA

Z Grupą PZU związana od 2016 roku. Jako dyrektor nadzorowała prewencję i sponsoring w PZU SA i PZU Życie SA. W latach 2010 – 2016 koordynowała i zarządzała projektami wydawniczymi i filmowymi. W latach 2008 – 2010 była wicedyrektorem i dyrektorem Programu I Telewizji Polskiej SA. To dzięki jej decyzjom widzowie zobaczyli na antenie TVP1 tak popularne seriale, jak Ojciec Mateusz czy Sprawiedliwi (opowiadający o bohaterstwie Polaków, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej). Wcześniej w 2007 roku kierowała Wiadomościami TVP1, które wówczas były niekwestionowanym liderem wśród wszystkich programów informacyjnych. Przez wiele lat była dziennikarką najbardziej opiniotwórczych tygodników i rozgłośni – między innymi Tygodnika Solidarność, Wprost, Radia Wolna Europa. W 2000 roku wydała książkę Tygodnie Słonimskiego o Kronikach tygodniowych Antoniego Słonimskiego publikowanych w „Wiadomościach Literackich". W stanie wojennym związana z opozycyjnym wydawnictwem „Wola". W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył ją Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa i wolnych mediów w Polsce oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych.

Małgorzata Sadurska - Członek Zarządu PZU ŻYCIE SA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Od 2002 do 2005 roku była Członkiem Zarządu Powiatu Puławskiego. Zajmowała się głównie sprawami społecznymi. W latach 2005-2015 sprawowała mandat Posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencji). Pracowała w komisjach ds. Unii Europejskiej, Spraw Wewnętrznych, Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, w której przez dwie kadencje była wiceprzewodniczącą Komisji. Była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2007 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. pracy i polityki społecznej. 7 sierpnia 2015 roku została powołana na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP, które piastowała do dnia 12 czerwca 2017 roku.