Label1

MiFID

Label1

 

MiFID (skrót pochodzący od słów Markets in Financial Instruments Directive) oznacza Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Dyrektywa MiFID obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 listopada 2007 roku, kiedy zastąpiła Dyrektywę ISD (Investment Service Directive), która obowiązywała od 1993 roku.

Wśród głównych celów Dyrektywy MiFID wymienia się wdrożenie jednolitych standardów gwarantujących ochronę interesu inwestorów oraz promowanie konkurencji w sektorze podmiotów świadczących usługi w zakresie inwestycji lub związanych z instrumentami finansowymi, m.in.: towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, domów maklerskich oraz pośredników finansowych.

Implementacja Dyrektywy MiFID w Polsce jest konsekwencją rozwoju rynku instrumentów finansowych oraz zmian zachodzącymi na tym rynku i jednocześnie wymogiem wdrażania unijnych regulacji, stawianym przed Polską jako członkiem Unii Europejskiej.

Implementacja Dyrektywy MiFID do polskiego systemu prawnego w zakresie dotyczącym dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych zrealizowana została przede wszystkim poprzez nowelizację ustawy z dni 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004, nr 146, poz. 1546) oraz wprowadzenie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. 2013, poz. 538).

Mając na uwadze korzyści wynikające z implementacji Dyrektywy MiFID, zaufanie Klientów oraz interes Uczestników Funduszy Inwestycyjnych PZU, TFI PZU SA z dniem 31 lipca 2013 r. wdrożyło zmiany wynikające z nowego ładu prawnego.

TFI PZU SA zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami dotyczącymi Dyrektywy MiFID.

 

Pliki do pobrania: