Label1

OGÓLNIE/CEL SERWISU

Label1

OGÓLNIE/CEL SERWISU


Grupa PZU przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów administrowania serwisem. Dane indentyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Grupy PZU, 

z wyjątkiem danych zamieszczonych przez Użytkowników w formularzach. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Odnośniki do innych stron internetowych
Polityka prywatności dotyczy tylko stron internetowych spółek Grupy PZU. W przypadku umieszczenia na stronie internetowej spółki Grupy PZU odnośników do innych stron WWW, spółki Grupy PZU nie ponoszą odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 

Po wejściu na strony internetowe innych podmiotów rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. 
 

OCHRONA DANYCH OSOBWYCH


Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorzy i dane kontaktowe administratorów i Inspektorów Ochrony Danych

PZU SA:              

 • kontakt z administratorem: PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 • kontakt z IOD: PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl

PZU Życie SA: 

 • kontakt z administratorem: PZU Życie SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 
 • kontakt z IOD: PZU Życie SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl

PTE PZU SA:

 • kontakt z administratorem: PTE PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 • kontakt z IOD: PTE PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODptu@pzu.pl

TFI PZU SA: 

 • kontakt z administratorem: TFI PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 • kontakt z IOD: TFI PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODtfi@pzu.pl

PZU Zdrowie SA:

 • kontakt z administratorem: PZU Zdrowie SA, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
 • kontakt z IOD: PZU Zdrowie SA, IOD, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; e-mail: IODzdrowie@pzu.pl

PZU Pomoc SA: 

 • kontakt z administratorem: PZU Pomoc SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 • kontakt z IOD: PZU Pomoc SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpomoc@pzu.pl


PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA


W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dany Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. 

Każdy Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu
i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, każdy Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), dany Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami. 


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 


Kontakt z danym Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pzu.pl lub pisemnie na podane powyżej adresy korespondencyjne danego Administratora (Spółki Grupy PZU).

Każdy z Administratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na podane powyżej adresy korespondencyjne lub poprzez podane powyżej adresy e-mail w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 


ODBIORCY DANYCH


W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu (np. wyposażenia CCTV), podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane są też ujawniane podmiotom powiązanym, w tym spółkom Grupy PZU. Więcej informacji na temat Grupy PZU można znaleźć tutaj.

Każdy Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu danego Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


Osoba, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez danego Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

Spółki Grupy PZU zapewniają podmiotom danych realizację uprawnień wynikających z RODO.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie dany Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie dany Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania – dany Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania dany Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na  danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – dany Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody; 
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z danym Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.


ZGŁASZANIE
ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Al. Jana Pawła II 24;
 • drogą e-mailową na adres: kontakt@pzu.pl.

Jeżeli dany Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu dany Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. 

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. 

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA


Korespondencja e-mailowa i tradycyjna


W przypadku kierowania do danego Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. 

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes tego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego
w związku z jego działalnością gospodarczą. 

Dany Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. 


Kontakt telefoniczny


W przypadku kontaktowania się z danym Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, dany Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes tego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników danego Administratora oraz osób obsługujących infolinię tego Administratora. 

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

 • w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, jeśli dany Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię, jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów, a także pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej. 

Monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu


W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia może być zastosowany monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu do lokali i na teren zarządzany przez danego Administratora. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. 

Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia tego Administratora oraz ochrony jego praw. 


Rekrutacja


W ramach procesów rekrutacyjnych dany Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. 

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na danym Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, dany Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy. 


Zbieranie danych w innych przypadkach


W związku z prowadzoną działalnością dany Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes tego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. 

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a dany Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę. 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

W celu zapewnienia integralności i poufności danych każdy Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym
i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Każdy Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 

Każdy Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie tego Administratora. 

Każdy Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności dany Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

COOKIES

 

Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu,
w których zapisano ustawienia użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany Użytkownik odwiedził ją w przeszłości,
i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: 

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: 

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; 
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; 
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; 
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
  z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; 
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych m.in.: 

 • w przeglądarce Internet Explorer 
 • w przeglądarce Mozilla Firefox 
 • w przeglądarce Chrome 
 • w przeglądarce Opera 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE


Przekazywanie danych poza EOG


Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu każdy Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
Dany Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.