Label1

Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość

Label1

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Dla kogo?

W celu utworzenia pracowniczego programu emerytalnego pracodawca musi złożyć wniosek o wpisanie tworzonego programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik, który spełnia wymogi określone w umowie emerytalnej. Pracownik wyrażający wolę uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym składa ubezpieczającemu deklarację, w której wyraża zgodę na objęcie ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.

Korzyści

Pracodawca zawierający polisę ma prawo do skorzystania z ulgi w ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Składka podstawowa w wysokości do 7% wynagrodzenia brutto pracownika nie jest wliczana do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty związane z prowadzeniem pracowniczego programu emerytalnego stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodu. Ubezpieczenie może stanowić istotny instrument polityki kadrowej i socjalnej, zapobiegający fluktuacji kadr. Jednocześnie pracodawca sam może być uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Polisa daje także zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci uczestnika pracowniczego programu emerytalnego, jeżeli był objęty ubezpieczeniem na życie.

Pracownicy przystępujący do ubezpieczenia otrzymują dodatkowe świadczenie emerytalne, umożliwiające utrzymanie dochodu po przejściu na emeryturę na poziomie ostatniego wynagrodzenia. System gwarantuje systematyczność oszczędzania, a zyski osiągnięte z tytułu udziału w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych w ramach pracowniczych programów emerytalnych nie stanowią dochodu uczestnika i w związku z tym nie są objęte podatkiem dochodowym od zysków z inwestycji kapitałowych (tzw. „podatek Belki”). Nie ma limitowanej podstawy wymiaru składki podstawowej na pracownicze programy emerytalne, jak to ma miejsce w II filarze. Składki na pracownicze programy emerytalne przekazywane są bez względu na wysokość wynagrodzenia brutto osiągniętego w danym roku. Polisa stanowi zabezpieczenie finansowe dla rodziny uczestnika w przypadku jego śmierci. Do ubezpieczenia mogą być dołączone ubezpieczenia dodatkowe: na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, czy na wypadek niezdolności do pracy.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Ubezpieczenie prowadzone jest z funduszem, w ramach którego składki gromadzone i inwestowane są na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia: zaistnienie okoliczności umożliwiających dokonanie wypłaty, śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie S.A.

Składka podstawowa opłacana jest przez pracodawcę i może być określona procentowo, kwotowo lub procentowo z kwotowym ograniczeniem. Maksymalna wysokość składki podstawowej to 7% wynagrodzenia brutto pracownika. Uczestnik programu może zadeklarować składkę dodatkową z tym, że nie większą niż 450% średniego krajowego wynagrodzenia brutto. Składka stanowi koszty uzyskania przychodu dla pracodawcy oraz jest częścią wynagrodzenia pracownika. Ze składki podstawowej pobierane są koszty zakładu ubezpieczeń oraz koszty ochrony ubezpieczeniowej. Składka dodatkowa jest inwestowana w 100%. Koszty ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być niższe niż 1,00% składki podstawowej. Łącznie potrącenia ze składki podstawowej, czyli koszty ochrony ubezpieczeniowej oraz koszty zakładu ubezpieczeń, nie mogą przekroczyć 15% składki podstawowej. Pracodawca w porozumieniu z załogą określa procentowo część składki podstawowej, przeznaczonej na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość zadeklarowanej części ochronnej ma wpływ na wysokość sumy ubezpieczenia.

Zgromadzone środki w ramach rachunku udziałów stanowią oszczędności mające na celu zminimalizowanie różnicy pomiędzy pierwszą emeryturą, a ostatnim otrzymanym wynagrodzeniem. Środki zgromadzone na rachunku udziałów są wypłacana na wniosek ubezpieczonego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat, albo po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia. Jeżeli ubezpieczony nie wystąpi z wnioskiem przed ukończeniem przez niego 70 lat, wartość rachunku udziałów jest wypłacana po osiągnięciu tego wieku, chyba że ubezpieczony jest pracownikiem ubezpieczającego; w tym przypadku wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy. W przypadku śmierci ubezpieczonego osobie uposażonej wypłacana jest suma ubezpieczenia oraz wartość rachunku udziałów ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia jest iloczynem kosztów ochrony ubezpieczeniowej oraz współczynnika L. Współczynnik L jest ustalany indywidualnie dla danego pracodawcy i zależy od liczby zatrudnionych, wieku pracowników oraz struktury płciowej. Wskaźnik L jest taki sam dla całej grupy, natomiast suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie i zależy od wysokości wynagrodzenia danego ubezpieczonego.

Przykład: Wynagrodzenie danego pracownika wynosi 2.500 zł brutto. Składka na PPE wynosi 7,00% czyli 175,00zł. Ustalona w umowie ubezpieczenia część składki przeznaczona na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej wynosi np. 10,00% czyli 17,50 zł. Wyliczony dla grupy wskaźnik L wynosi np. 5637. Suma ubezpieczenia wynosi: 17,50 zł x 5637 = 98.647,50 zł.

Każdy ubezpieczony sam podejmuje decyzję dotyczącą sposobu inwestowania składki. W ramach PPE pracownicy przystępujący do ubezpieczenia mają do wyboru jeden z dwóch programów inwestowania składek:

 • program indywidualny
 • program rekomendowany

Program Indywidualny

Jest przeznaczony jest dla osób, które chcą osobiście decydować o sposobie inwestowania środków. W tym modelu składki dzielone są pomiędzy dostępne w fundusze samodzielnie wskazane przez ubezpieczonego. Można też wpłacać całość środków do jednego, wybranego funduszu. Wybrany podział środków może być w każdej chwili zmieniony zgodnie z dyspozycją ubezpieczonego.

Do wyboru jest 6 funduszy:

 • PZU Gotówkowy
 • PZU Papierów Dłużnych Polonez
 • PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
 • PZU Zrównoważony
 • PZU Akcji Krakowiak
 • PZU Akcji Nowa Europa

Dokonując wyboru funduszy, należy wziąć pod uwagę okres, jaki pozostaje do osiągnięcia wieku emerytalnego, oraz akceptowany poziom ryzyka inwestycyjnego. Trzeba pamiętać, aby wraz z upływającym czasem zmniejszać zaangażowanie naszych oszczędności w ramach funduszy akcyjnych, aby pod koniec aktywności zawodowej minimalizować ryzyko inwestycyjne.

Program Rekomendowany

Ten wariant został opracowany specjalnie dla osób, które cenią sobie wygodę i preferują rekomendacje fachowców lub po prostu nie mają czasu i nie orientują się w zawiłościach rynku kapitałowego.

Podział składki na poszczególne fundusze uzależniony jest od wieku ubezpieczonego i realizowany zgodnie z poniższą tabelą

lp. Wiek uczestnika PZU Akcji Krakowiak PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Gotówkowy
1 <25 lat 90,00% 10,00% 0% 0%
2 25-27 85,00% 15,00% 0% 0%
3 28-30 80,00% 20,00% 0% 0%
4 31-33 70,00% 20,00% 10,00% 0%
5 34-36 60,00% 20,00% 20,00% 0%
6 37-39 50,00% 25,00% 25,00% 0%
7 40-42 40,00% 25,00% 25,00% 10,00%
8 43-45 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%
9 46-48 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
10 49-51 5,00% 20,00% 30,00% 45,00%
11 52-54 0% 15,00% 35,00% 50,00%
12 55-57 0% 10,00% 30,00% 60,00%
13 58-60 0% 5,00% 30,00% 65,00%
14 61-63 0% 0% 30,00% 70,00%
15 64-65 0% 0% 25,00% 75,00%
16 65 < 0% 0% 20,00% 80,00%

Zmiana programu inwestowania i przenoszenie środków pomiędzy funduszami jest bezpłatna.

Podstawą funkcjonowania PPE jest ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U.04.116.1207 z późń. zm.), która określa zasady oraz formy funkcjonowania PPE. W celu utworzenia PPE pracodawca w porozumieniu z przedstawicielami załogi, lub przedstawicielami organizacji związkowych, dokonuje ustaleń w zakresie formy oraz zasad funkcjonowanie programu, czyli ustala:

 • zakres ubezpieczenia,
 • minimalny staż pracy uprawniający do przystąpienia do PPE - nie mniej niż 3 miesiące, 
 • wysokość składki podstawowej,
 • jaka część składki podstawowej przeznaczona będzie na koszty ochrony ubezpieczeniowej.

Następnie zawierana jest umowa zakładowa pomiędzy pracodawcą i reprezentacją pracowników, która jest fundamentem funkcjonowania PPE. Na podstawie umowy zakładowej zawierana jest umowa z instytucją finansową, czyli z PZU Życie zawierana jest umowa grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość. Umowy wraz z wnioskiem i wymaganymi załącznikami składane są w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w celu dokonania wpisu tworzonego programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych. Postępowanie przed Komisją kończy się wydaniem decyzji o wpisie programu do rejestru PPE. PZU Życie w związku z procedurą rejestracyjną oferuje pracodawcom wsparcie w zakresie formalno-prawnym, poprzez wyznaczenie pracowników specjalizujących się w zagadnieniach PPE. Specjaliści ubezpieczyciela reprezentują pracodawcę przed KNF, na podstawie udzielonych przez pracodawców pełnomocnictw. Doświadczenie ekspertów z PZU i ich biegła znajomość materii PPE w znacznym stopniu ułatwia całe postępowanie.

Pliki do pobrania
Pobierz