Label1

IKE z Funduszami Inwestycyjnymi TFI PZU SA

Label1

Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej TFI PZU SA są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako:

 • rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
 • oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie klient.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa), oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu, dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz PZU Zrównoważony lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy może charakteryzować się wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że:

1. aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

2. aktywa PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji rynków wschodzących (m. in. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, głównie funduszy indeksowych typu Exchange Traded Funds, akcje, kwity depozytowe, instrumenty pochodne) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

3. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

4. aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących są lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Charakterystyka IKE TFI PZU

Oszczędzać na IKE może każdy. Nie znaczy to jednak, że dla wszystkich odpowiedni będzie ten sam sposób inwestowania, czyli ta sama strategia. Dlatego opracowano dwa optymalne programy inwestowania, które pozwalają dokonać wyboru łatwego, a zarazem dostosowanego do indywidualnych potrzeb. W każdym programie obowiązują określone zasady podziału wpłacanych składek pomiędzy kilka subfunduszy inwestycyjnych, ale dla wygody oszczędzających wpłaty będą wnoszone tylko na jeden rachunek bankowy (numer rachunku zostanie podany każdemu oszczędzającemu indywidualnie).

Program rekomendowany

W ramach programu rekomendowanego dostępne są 3 subfundusze inwestycyjne:

Przeznaczony jest dla osób, które cenią sobie maksymalną wygodę i preferują rekomendacje fachowców. W programie tym wpłaty dzielone są w sposób najbardziej optymalny pomiędzy trzy różne subfundusze inwestycyjne: akcji, stabilnego wzrostu, oraz dłużnych papierów wartościowych (obligacji). W ten sposób każdy oszczędzający ma zapewniony podział składek pomiędzy różne subfundusze, stosowny do jego wieku. A zatem osoby młodsze, zważywszy na dłuższy przewidywany okres oszczędzania, mają w swojej strategii inwestycyjnej większy udział akcji. Począwszy od wieku średniego, kiedy perspektywa oszczędzania ulega skróceniu, również udział akcji ulega redukcji – obniża się z wiekiem oszczędzającego (co 5 lat).

Podstawą ustalenia podziału środków między subfundusze inwestycyjne w ramach programu rekomendowanego jest prosta formuła zwana metodą „złotego podziału” inwestowania:

Procent oszczędności lokowanych w akcje = 90 - wiek oszczędzającego w latach

Procentowy podział środków lokowanych w subfunduszach TFI PZU zgodnie z metodą „złotego podziału” inwestowania:

Wiek OszczędzającegoPZU Akcji KRAKOWIAKPZU Stabilnego Wzrostu MAZUREKPZU Papierów Dłużnych POLONEZ
do 25 lat50,0%50,0%0%
Od 26 lat do 30 lat40,0%60,0%0%
Od 31 lat do 35 lat30,0%70,0%0%
Od 36 lat do 40 lat20,0%80,0%0%
Od 41 lat do 45 lat10,0%90,0%0%
Od 46 lat do 50 lat0,0%100,0%0%
Od 51 lat do 55 lat0,0%87,5%12,5%
Od 56 lat0,0%75,0%25,0%

Program rekomendowany to maksymalne prawdopodobieństwo osiągnięcia znacznych zysków, a jednocześnie ogromna wygoda – wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na formularzu umowy, a sposób oszczędzania zostanie automatycznie dostosowany, bez potrzeby składania przez oszczędzającego dodatkowych dyspozycji.

Program indywidualny

W ramach programu indywidualnego dostępnych jest 6 subfunduszy inwestycyjnych:

Przeznaczony jest dla osób, które czują się na siłach i chcą samodzielnie decydować o sposobie lokowania odkładanych pieniędzy. W programie tym wpłaty dzielone są pomiędzy subfundusze inwestycyjne, zgodnie z życzeniem oszczędzającego. Można wpłacać całość do jednego, wybranego subfundusze inwestycyjnego lub dzielić wpłaty w dowolnych, procentowych proporcjach pomiędzy poszczególne subfundusze. Wybrany podział środków może być w każdej chwili zmieniony, zgodnie z dyspozycją oszczędzającego.

W każdej chwili można również dokonać zmiany programu indywidualnego na program rekomendowany.

Charakterystyka subfunduszy dostępnych w ramach IKE TFI PZU

PZU Gotówkowy inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych krótkoterminowym lokowaniem środków i oczekujących zysków na poziomie zbliżonym do lokaty bankowej.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i w akcje. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).PZU Zrównoważony inwestuje aktywa w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie SA. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie.PZU Aktywny Akcji Globalnych inwestuje przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących), pod warunkiem zidentyfikowania okazji inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu oraz odpowiedniej kapitalizacji rynkowej, zapewniającej wysoką płynność.

Korzyści

Wypłata z IKE jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Jedynym celem inwestycyjnym jest pomnażanie wpłacanych przez Klientów składek, a wszystkie wpłaty przeznaczane są na inwestycje. Stosowana jest tutaj metoda „złotego podziału”, czyli optymalna strategia inwestowania. Również wszystkie nadpłaty w IKE pracują na przyszłe zyski.

Zapewnia łatwy wybór programu inwestycyjnego, wpłaty dogodne dla oszczędzającego, możliwość czasowego zawieszenia składek i brak górnego limitu wiekowego przy przystąpieniu.

Po roku istnieje możliwość wycofania zgromadzonych oszczędności bez dodatkowych opłat i stałego swobodnego dostępu do oszczędności z konta dodatkowego (nadpłaty).

Podstawowe zasady

Maksymalna kwota wpłat na IKE w ciągu roku kalendarzowego wynosi 300% średniego planowanego w danym roku krajowego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 13.329 zł). Posiadacz konta indywidualnego może dokonywać wpłat wyższych, jednak nadwyżki nie cieszą się już przywilejem podatkowym, podobnie jak przy każdej innej formie oszczędzania.

Zgromadzonymi oszczędnościami można gospodarować na podstawie trzech różnych dyspozycji: wypłaty, wypłaty transferowej, lub zwrotu.

Wypłata to planowe zakończenie oszczędzania: po osiągnięciu co najmniej pięciu lat stażu w IKE (albo krótszego okresu dla osób urodzonych w 1948 r. lub wcześniej), oraz ukończeniu 60 lat (albo 55 lat przy wcześniejszym przejściu na emeryturę). Wszystkie zgromadzone oszczędności podlegają wypłacie, a osiągnięty zysk jest zwolniony z podatku.

Wypłata transferowa to przeniesienie oszczędności do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE, z którą oszczędzający zawarł umowę. Na podstawie tej dyspozycji można również przenieść na IKE środki zgromadzone w pracowniczym programie emerytalnym (PPE), lub środki z IKE lub PPE zgromadzone przez osobę zmarłą, do których posiadacz IKE jest uprawniony (osoba uposażona).

Zwrot następuje w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego, gdy oszczędzający chce uzyskać pełny dostęp do zgromadzonego kapitału i nie przenosi go do innej instytucji finansowej w ramach wypłaty transferowej. Środki wypłacane w ramach zwrotu podlegają obowiązkowi uiszczenia podatku od zysków kapitałowych na zasadach ogólnych oraz odprowadzeniu do ZUSu 30% wartości składek podstawowych (w przypadku złożenia wniosku o wypłatę transferową z PPE).

Posiadacz IKE może na wypadek swojej śmierci wskazać osoby (uposażonych), którym zostaną wypłacone zgromadzone oszczędności. Wypłata na rzecz uposażonych nie wymaga prowadzenia sprawy spadkowej i jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

W obliczu wzrastającej liczby osób pobierających świadczenia emerytalne oraz ograniczonych możliwości budżetowych, gromadzenie środków na dodatkową, prywatną emeryturę staje się koniecznością. Potrzeba zapewnienia sobie bezpiecznej przyszłości finansowej jest szczególnie istotna w przypadku osób, które opłacają relatywnie niskie składki na obowiązkowe zabezpieczenie emerytalne, np. przedsiębiorców, rolników, osób wykonujących wolne zawody.

Indywidualne konto emerytalne – zysk bez podatku

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to najkorzystniejsza forma oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Umożliwia systematyczne gromadzenie zwolnionych z podatku od zysków kapitałowych oszczędności, z przeznaczeniem ich na okres emerytalny. Wpłaty można zawiesić w każdej chwili – np. z powodu trudnej sytuacji życiowej lub nieprzewidzianych wydatków. Oszczędności można również wykorzystać w dowolnym momencie – potrącany wówczas podatek dotyczy jedynie osiągniętych zysków i jest taki sam jak przy każdej innej formie oszczędzania, np. lokacie bankowej. Rezygnacja z oszczędzania na IKE przed terminem pozwala zachować zarówno większość dotychczasowych zysków, jak i prawo do ponownego założenia IKE w przyszłości.IKE może być traktowane jako średnioterminowa lokata inwestycyjna i jest atrakcyjne nie tylko dla osób młodych – 5-letni minimalny okres inwestycyjny jest skrócony do 3 lat (osoby urodzone w 1945 r. lub wcześniej) albo 4 lat (osoby urodzone w latach 1946-1948).

Brak 19% podatku od zysków kapitałowych oraz dochodowość subfunduszy inwestycyjnych tworzą idealne warunki dla ponadprzeciętnego wzrostu zgromadzonych oszczędności.

Jedynym celem działalności subfunduszy inwestycyjnych jest przynoszenie dochodów z lokat w różnorodne instrumenty rynku kapitałowego. Ostateczny zysk poszczególnych osób oszczędzających w subfunduszach jest pochodną zysków wypracowanych przez akcje, obligacje i inne lokaty subfunduszu. Dlatego subfundusze inwestycyjne w perspektywie kilku lat są jedną z najbardziej dochodowych form oszczędzania.

Ewentualne dochody wypracowywane przez subfundusze są dopisywane codziennie do wartości zgromadzonych w subfunduszach środków i wyrażone aktualną ceną jednostki uczestnictwa subfunduszu. 

Składki, dzięki ciągłemu inwestowaniu w dochodowe instrumenty finansowe w Polsce i za granicą, dają szansę na wypracowanie ponadprzeciętnych zysków, które będą stanowić finansowe zabezpieczenie na przyszłość. IKE z subfunduszami inwestycyjnymi są optymalną formą gromadzenia oszczędności dla każdego, nie tylko na emeryturę.

Subfundusze inwestycyjne podlegają szczególnemu nadzorowi, a ich działalność jest regulowana odrębnymi przepisami. Przepisy te są już od wielu lat dostosowane do prawa europejskiego, które bardzo rygorystycznie podchodzi do nadzoru nad tą formą pomnażania oszczędności. Ponadto IKE spełnia wymogi ustawy poświęconej wyłącznie temu produktowi.

Elastyczność i prostota inwestowania w ramach IKE TFI PZU

Zawarcie umowy o prowadzenie IKE to minimum formalności. Osoba przystępująca do IKE wybiera jeden z dwóch programów inwestowania oraz wskazuje subfundusz, w którym będą lokowane środki pochodzące z ewentualnych nadwyżek wpłat ponad roczny, ustawowy limit. Istnieje możliwość wskazania osób uposażonych, które otrzymają zgromadzony kapitał w przypadku śmierci oszczędzającego (wypłata na rzecz uposażonych jest również zwolniona z podatku). Przystępując do IKE, należy zapoznać się z Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU oraz zawartymi w umowie oświadczeniami.

Potwierdzenie wysyłane jest listownie po otwarciu IKE i zawiera indywidualnie nadany oszczędzającemu numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

Minimalna pierwsza wpłata na IKE wynosi 100 zł, a każda kolejna – 50 zł. Można wpłacać wyższe kwoty – jednorazowo lub regularnie. W okresie początkowych 10 miesięcy od chwili zawarcia umowy należy dokonać łącznych wpłat w minimalnej wysokości 500 zł. Po tym okresie kolejna, pojedyncza wpłata nie może być niższa niż 50 zł. Wpłaty przekraczające ustawowy, roczny limit będą lokowane w wybranym przez oszczędzającego subfunduszu.

Roczna informacja zawierająca zestawienie dokonanych wpłat, saldo wartości zgromadzonych środków, oraz wysokości limitu wpłat na IKE w roku następnym przekazywana jest pod koniec każdego roku. Bieżące informacje o codziennej wycenie jednostek uczestnictwa subfunduszy publikowane są w Internecie oraz w prasie codziennej.

Zmiana sposobu inwestowania może być dokonana w każdej chwili. Możliwa jest zmiana wybranego programu inwestowania, zmiana podziału środków między subfundusze w ramach indywidualnego programu inwestowania, zmiana subfunduszu, w którym lokowane są środki przewyższające roczny limit wpłat na IKE, a także wycofanie części lub całości środków zgromadzonych w ramach wpłat ponad limit. Dyspozycje te można składać również telefonicznie.

Opłaty

Pobieramy opłatę manipulacyjną przy zbyciu jednostek uczestnictwa w ramach pierwszej wpłaty. Wynosi ona 50 złotych i nie zależy od liczby funduszy/subfunduszy w wybranym programie inwestowania. 

Wpłaty na IKE pochodzące z przyjęcia wypłaty transferowej są wolne od opłat manipulacyjnych.

Po upływie roku od podpisania umowy o prowadzenie IKE nie pobieramy opłat z tytułu: 

 • wypłaty,
 • zwrotu oraz
 • wypłaty transferowej do instytucji finansowej innej niż fundusze. 

Jeśli złożą Państwo taką dyspozycję w 1. roku trwania umowy, pobierzemy opłatę dodatkową. Wynosi ona 10% wartości odkupywanych jednostek uczestnictwa, ale nie mniej niż 50 zł.

Nie pobieramy opłat manipulacyjnych za zmianę sposobu inwestowania. Szczegółowe zasady dotyczące opłat manipulacyjnych znajdziesz w Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU.

Opłaty za zarządzanie

PZU GOTÓWKOWY0,8%
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ1,5%
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK2,5%
PZU ZRÓWNOWAŻONY3%
PZU Akcji KRAKOWIAK4%
PZU Aktywny Akcji Globalnych4%

Jak przystąpić do IKE TFI PZU?

Przystąpienie do IKE TFI PZU wymaga kilku prostych kroków:

Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej TFI PZU SA są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako:

 • rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
 • oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie klient.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa), oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu, dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz PZU Zrównoważony lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy może charakteryzować się wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że:

1. aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

2. aktywa PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji rynków wschodzących (m. in. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, głównie funduszy indeksowych typu Exchange Traded Funds, akcje, kwity depozytowe, instrumenty pochodne) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

3. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

4. aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących są lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Charakterystyka IKE TFI PZU

Oszczędzać na IKE może każdy. Nie znaczy to jednak, że dla wszystkich odpowiedni będzie ten sam sposób inwestowania, czyli ta sama strategia. Dlatego opracowano dwa optymalne programy inwestowania, które pozwalają dokonać wyboru łatwego, a zarazem dostosowanego do indywidualnych potrzeb. W każdym programie obowiązują określone zasady podziału wpłacanych składek pomiędzy kilka subfunduszy inwestycyjnych, ale dla wygody oszczędzających wpłaty będą wnoszone tylko na jeden rachunek bankowy (numer rachunku zostanie podany każdemu oszczędzającemu indywidualnie).

Program rekomendowany

W ramach programu rekomendowanego dostępne są 3 subfundusze inwestycyjne:

Przeznaczony jest dla osób, które cenią sobie maksymalną wygodę i preferują rekomendacje fachowców. W programie tym wpłaty dzielone są w sposób najbardziej optymalny pomiędzy trzy różne subfundusze inwestycyjne: akcji, stabilnego wzrostu, oraz dłużnych papierów wartościowych (obligacji). W ten sposób każdy oszczędzający ma zapewniony podział składek pomiędzy różne subfundusze, stosowny do jego wieku. A zatem osoby młodsze, zważywszy na dłuższy przewidywany okres oszczędzania, mają w swojej strategii inwestycyjnej większy udział akcji. Począwszy od wieku średniego, kiedy perspektywa oszczędzania ulega skróceniu, również udział akcji ulega redukcji – obniża się z wiekiem oszczędzającego (co 5 lat).

Podstawą ustalenia podziału środków między subfundusze inwestycyjne w ramach programu rekomendowanego jest prosta formuła zwana metodą „złotego podziału” inwestowania:

Procent oszczędności lokowanych w akcje = 90 - wiek oszczędzającego w latach

Procentowy podział środków lokowanych w subfunduszach TFI PZU zgodnie z metodą „złotego podziału” inwestowania:

Wiek OszczędzającegoPZU Akcji KRAKOWIAKPZU Stabilnego Wzrostu MAZUREKPZU Papierów Dłużnych POLONEZ
do 25 lat50,0%50,0%0%
Od 26 lat do 30 lat40,0%60,0%0%
Od 31 lat do 35 lat30,0%70,0%0%
Od 36 lat do 40 lat20,0%80,0%0%
Od 41 lat do 45 lat10,0%90,0%0%
Od 46 lat do 50 lat0,0%100,0%0%
Od 51 lat do 55 lat0,0%87,5%12,5%
Od 56 lat0,0%75,0%25,0%

Program rekomendowany to maksymalne prawdopodobieństwo osiągnięcia znacznych zysków, a jednocześnie ogromna wygoda – wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na formularzu umowy, a sposób oszczędzania zostanie automatycznie dostosowany, bez potrzeby składania przez oszczędzającego dodatkowych dyspozycji.

Program indywidualny

W ramach programu indywidualnego dostępnych jest 6 subfunduszy inwestycyjnych:

Przeznaczony jest dla osób, które czują się na siłach i chcą samodzielnie decydować o sposobie lokowania odkładanych pieniędzy. W programie tym wpłaty dzielone są pomiędzy subfundusze inwestycyjne, zgodnie z życzeniem oszczędzającego. Można wpłacać całość do jednego, wybranego subfundusze inwestycyjnego lub dzielić wpłaty w dowolnych, procentowych proporcjach pomiędzy poszczególne subfundusze. Wybrany podział środków może być w każdej chwili zmieniony, zgodnie z dyspozycją oszczędzającego.

W każdej chwili można również dokonać zmiany programu indywidualnego na program rekomendowany.

Charakterystyka subfunduszy dostępnych w ramach IKE TFI PZU

PZU Gotówkowy inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych krótkoterminowym lokowaniem środków i oczekujących zysków na poziomie zbliżonym do lokaty bankowej.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i w akcje. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).PZU Zrównoważony inwestuje aktywa w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie SA. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie.PZU Aktywny Akcji Globalnych inwestuje przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących), pod warunkiem zidentyfikowania okazji inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu oraz odpowiedniej kapitalizacji rynkowej, zapewniającej wysoką płynność.

Korzyści

Wypłata z IKE jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Jedynym celem inwestycyjnym jest pomnażanie wpłacanych przez Klientów składek, a wszystkie wpłaty przeznaczane są na inwestycje. Stosowana jest tutaj metoda „złotego podziału”, czyli optymalna strategia inwestowania. Również wszystkie nadpłaty w IKE pracują na przyszłe zyski.

Zapewnia łatwy wybór programu inwestycyjnego, wpłaty dogodne dla oszczędzającego, możliwość czasowego zawieszenia składek i brak górnego limitu wiekowego przy przystąpieniu.

Po roku istnieje możliwość wycofania zgromadzonych oszczędności bez dodatkowych opłat i stałego swobodnego dostępu do oszczędności z konta dodatkowego (nadpłaty).

Podstawowe zasady

Maksymalna kwota wpłat na IKE w ciągu roku kalendarzowego wynosi 300% średniego planowanego w danym roku krajowego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 13.329 zł). Posiadacz konta indywidualnego może dokonywać wpłat wyższych, jednak nadwyżki nie cieszą się już przywilejem podatkowym, podobnie jak przy każdej innej formie oszczędzania.

Zgromadzonymi oszczędnościami można gospodarować na podstawie trzech różnych dyspozycji: wypłaty, wypłaty transferowej, lub zwrotu.

Wypłata to planowe zakończenie oszczędzania: po osiągnięciu co najmniej pięciu lat stażu w IKE (albo krótszego okresu dla osób urodzonych w 1948 r. lub wcześniej), oraz ukończeniu 60 lat (albo 55 lat przy wcześniejszym przejściu na emeryturę). Wszystkie zgromadzone oszczędności podlegają wypłacie, a osiągnięty zysk jest zwolniony z podatku.

Wypłata transferowa to przeniesienie oszczędności do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE, z którą oszczędzający zawarł umowę. Na podstawie tej dyspozycji można również przenieść na IKE środki zgromadzone w pracowniczym programie emerytalnym (PPE), lub środki z IKE lub PPE zgromadzone przez osobę zmarłą, do których posiadacz IKE jest uprawniony (osoba uposażona).

Zwrot następuje w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego, gdy oszczędzający chce uzyskać pełny dostęp do zgromadzonego kapitału i nie przenosi go do innej instytucji finansowej w ramach wypłaty transferowej. Środki wypłacane w ramach zwrotu podlegają obowiązkowi uiszczenia podatku od zysków kapitałowych na zasadach ogólnych oraz odprowadzeniu do ZUSu 30% wartości składek podstawowych (w przypadku złożenia wniosku o wypłatę transferową z PPE).

Posiadacz IKE może na wypadek swojej śmierci wskazać osoby (uposażonych), którym zostaną wypłacone zgromadzone oszczędności. Wypłata na rzecz uposażonych nie wymaga prowadzenia sprawy spadkowej i jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

W obliczu wzrastającej liczby osób pobierających świadczenia emerytalne oraz ograniczonych możliwości budżetowych, gromadzenie środków na dodatkową, prywatną emeryturę staje się koniecznością. Potrzeba zapewnienia sobie bezpiecznej przyszłości finansowej jest szczególnie istotna w przypadku osób, które opłacają relatywnie niskie składki na obowiązkowe zabezpieczenie emerytalne, np. przedsiębiorców, rolników, osób wykonujących wolne zawody.

Indywidualne konto emerytalne – zysk bez podatku

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to najkorzystniejsza forma oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Umożliwia systematyczne gromadzenie zwolnionych z podatku od zysków kapitałowych oszczędności, z przeznaczeniem ich na okres emerytalny. Wpłaty można zawiesić w każdej chwili – np. z powodu trudnej sytuacji życiowej lub nieprzewidzianych wydatków. Oszczędności można również wykorzystać w dowolnym momencie – potrącany wówczas podatek dotyczy jedynie osiągniętych zysków i jest taki sam jak przy każdej innej formie oszczędzania, np. lokacie bankowej. Rezygnacja z oszczędzania na IKE przed terminem pozwala zachować zarówno większość dotychczasowych zysków, jak i prawo do ponownego założenia IKE w przyszłości.IKE może być traktowane jako średnioterminowa lokata inwestycyjna i jest atrakcyjne nie tylko dla osób młodych – 5-letni minimalny okres inwestycyjny jest skrócony do 3 lat (osoby urodzone w 1945 r. lub wcześniej) albo 4 lat (osoby urodzone w latach 1946-1948).

Brak 19% podatku od zysków kapitałowych oraz dochodowość subfunduszy inwestycyjnych tworzą idealne warunki dla ponadprzeciętnego wzrostu zgromadzonych oszczędności.

Jedynym celem działalności subfunduszy inwestycyjnych jest przynoszenie dochodów z lokat w różnorodne instrumenty rynku kapitałowego. Ostateczny zysk poszczególnych osób oszczędzających w subfunduszach jest pochodną zysków wypracowanych przez akcje, obligacje i inne lokaty subfunduszu. Dlatego subfundusze inwestycyjne w perspektywie kilku lat są jedną z najbardziej dochodowych form oszczędzania.

Ewentualne dochody wypracowywane przez subfundusze są dopisywane codziennie do wartości zgromadzonych w subfunduszach środków i wyrażone aktualną ceną jednostki uczestnictwa subfunduszu. 

Składki, dzięki ciągłemu inwestowaniu w dochodowe instrumenty finansowe w Polsce i za granicą, dają szansę na wypracowanie ponadprzeciętnych zysków, które będą stanowić finansowe zabezpieczenie na przyszłość. IKE z subfunduszami inwestycyjnymi są optymalną formą gromadzenia oszczędności dla każdego, nie tylko na emeryturę.

Subfundusze inwestycyjne podlegają szczególnemu nadzorowi, a ich działalność jest regulowana odrębnymi przepisami. Przepisy te są już od wielu lat dostosowane do prawa europejskiego, które bardzo rygorystycznie podchodzi do nadzoru nad tą formą pomnażania oszczędności. Ponadto IKE spełnia wymogi ustawy poświęconej wyłącznie temu produktowi.

Elastyczność i prostota inwestowania w ramach IKE TFI PZU

Zawarcie umowy o prowadzenie IKE to minimum formalności. Osoba przystępująca do IKE wybiera jeden z dwóch programów inwestowania oraz wskazuje subfundusz, w którym będą lokowane środki pochodzące z ewentualnych nadwyżek wpłat ponad roczny, ustawowy limit. Istnieje możliwość wskazania osób uposażonych, które otrzymają zgromadzony kapitał w przypadku śmierci oszczędzającego (wypłata na rzecz uposażonych jest również zwolniona z podatku). Przystępując do IKE, należy zapoznać się z Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU oraz zawartymi w umowie oświadczeniami.

Potwierdzenie wysyłane jest listownie po otwarciu IKE i zawiera indywidualnie nadany oszczędzającemu numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

Minimalna pierwsza wpłata na IKE wynosi 100 zł, a każda kolejna – 50 zł. Można wpłacać wyższe kwoty – jednorazowo lub regularnie. W okresie początkowych 10 miesięcy od chwili zawarcia umowy należy dokonać łącznych wpłat w minimalnej wysokości 500 zł. Po tym okresie kolejna, pojedyncza wpłata nie może być niższa niż 50 zł. Wpłaty przekraczające ustawowy, roczny limit będą lokowane w wybranym przez oszczędzającego subfunduszu.

Roczna informacja zawierająca zestawienie dokonanych wpłat, saldo wartości zgromadzonych środków, oraz wysokości limitu wpłat na IKE w roku następnym przekazywana jest pod koniec każdego roku. Bieżące informacje o codziennej wycenie jednostek uczestnictwa subfunduszy publikowane są w Internecie oraz w prasie codziennej.

Zmiana sposobu inwestowania może być dokonana w każdej chwili. Możliwa jest zmiana wybranego programu inwestowania, zmiana podziału środków między subfundusze w ramach indywidualnego programu inwestowania, zmiana subfunduszu, w którym lokowane są środki przewyższające roczny limit wpłat na IKE, a także wycofanie części lub całości środków zgromadzonych w ramach wpłat ponad limit. Dyspozycje te można składać również telefonicznie.

Opłaty

Pobieramy opłatę manipulacyjną przy zbyciu jednostek uczestnictwa w ramach pierwszej wpłaty. Wynosi ona 50 złotych i nie zależy od liczby funduszy/subfunduszy w wybranym programie inwestowania. 

Wpłaty na IKE pochodzące z przyjęcia wypłaty transferowej są wolne od opłat manipulacyjnych.

Po upływie roku od podpisania umowy o prowadzenie IKE nie pobieramy opłat z tytułu: 

 • wypłaty,
 • zwrotu oraz
 • wypłaty transferowej do instytucji finansowej innej niż fundusze. 

Jeśli złożą Państwo taką dyspozycję w 1. roku trwania umowy, pobierzemy opłatę dodatkową. Wynosi ona 10% wartości odkupywanych jednostek uczestnictwa, ale nie mniej niż 50 zł.

Nie pobieramy opłat manipulacyjnych za zmianę sposobu inwestowania. Szczegółowe zasady dotyczące opłat manipulacyjnych znajdziesz w Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU.

Opłaty za zarządzanie

PZU GOTÓWKOWY0,8%
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ1,5%
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK2,5%
PZU ZRÓWNOWAŻONY3%
PZU Akcji KRAKOWIAK4%
PZU Aktywny Akcji Globalnych4%

Jak przystąpić do IKE TFI PZU?

Przystąpienie do IKE TFI PZU wymaga kilku prostych kroków:

Pliki do pobrania
Pobierz