Label1

Ubezpieczenie od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych

Label1

Zalety ubezpieczenia

Ubezpieczenie:

  • obejmuje ochroną ryzyko strat finansowych ponoszonych przez Ciebie, jeżeli jesteś płatnikiem świadczeń publicznych w ramach wykonywanego zawodu,
  • zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  • zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej.

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wykonujących zawód związany z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych np. notariusza, komornika. Warunkiem zawarcia tego ubezpieczenia jest posiadanie lub jednoczesne zawarcie w PZU SA umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko strat finansowych płatnika świadczeń publicznych (np. podatków i opłat skarbowych) będące wynikiem zaniechania naliczenia lub zaniechania poboru świadczeń publicznych lub ich błędnego naliczenia lub poboru w wysokości innej niż należna.

Suma ubezpieczenia ustalamy w porozumieniu z ubezpieczającym. Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest górną granicę odpowiedzialności PZU SA za straty finansowe będące skutkiem jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, które miały miejsce w całym okresie ubezpieczenia. Każdorazowa wypłata ubezpieczonemu odszkodowania (tytułem zwrotu uregulowanej przez niego należności organu skarbowego) powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę.

Pliki do pobrania
Pobierz