Label1

Plan inwestycyjny KOMFORT

Label1

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. zaprzestaje się zawierania umów dotyczących Planu Inwestycyjnego PRESTIŻ i Planu Inwestycyjnego KOMFORT, z zachowaniem obsługi posprzedażowej produktów w oddziałach PZU.

Charakterystyka Planu Inwestycyjnego KOMFORT

Plan Inwestycyjny KOMFORT cechuje:

 • wymóg systematyczności wpłat
 • niska wymagana miesięczna wpłata – wystarczy wpłacać 100 zł
 • możliwość wyboru programu inwestowania wpłat

Klient ma do wyboru jeden z dwóch programów inwestowania:

 • program optymalny przeznaczony jest dla klientów o umiarkowanej skłonności do ryzyka, ale zorientowanych na osiąganie dochodów przewyższających zyski z lokat bankowych; w ramach tego programu wpłacane przez klienta pieniądze dzielone są, zgodnie z zaleceniem fachowców, pomiędzy dwa subfundusze: PZU Akcji KRAKOWIAK (25%) oraz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (75%)
 • program indywidualny przeznaczony jest dla klientów, którzy chcą samodzielnie tworzyć strategię inwestycyjną na bazie subfunduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach Planu Inwestycyjnego KOMFORT

W ramach programu indywidualnego dostępne są następujące subfundusze inwestycyjne TFI PZU.:

Inwestowanie w Planie Inwestycyjnym KOMFORT daje możliwość:

 • bezpłatnych, nielimitowanych zmian programów inwestowania, a także sposobu podziału wpłat pomiędzy fundusze/subfundusze w przypadku programu indywidualnego
 • bezpłatnych, nielimitowanych przeniesień zgromadzonych środków między subfunduszami
 • składania zleceń telefonicznych i internetowych
 • otwarcia rejestru dla osoby z ograniczoną zdolnością lub bez zdolności do czynności prawnych, dzięki czemu taki produkt może być otwarty przez rodziców dla dzieci
 • korzystania z rachunku alokowanego (jeden rachunek do wpłat jednocześnie na kilka funduszy/subfunduszy inwestycyjnych)
 • swobodnego dzielenia środków między subfundusze dostępne w programie indywidualnym (procentowy podział wpłat między wybrane subfundusze określa klient)

Charakterystyka subfunduszy

W ramach Planu Inwestycyjnego KOMFORT dostępne są następujące subfundusze:

 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu
 • PZU SEJF+inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani krótkoterminowym lokowaniem środków
 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i w akcje. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek)
 • PZU Zrównoważonyinwestuje aktywa w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne
 • PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie SA. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie
 • PZU Aktywny Akcji Globalnych inwestuje przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących), pod warunkiem zidentyfikowania okazji inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu oraz odpowiedniej kapitalizacji rynkowej, zapewniającej wysoką płynność.

Opłaty

Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu jednostek uczestnictwa w ramach Planu Inwestycyjnego KOMFORT:

 • opłata pobierana w ramach pierwszej wpłaty jako określony procent od skumulowanej wartości miesięcznych wpłat deklarowanych w okresie pierwszych 5 lat obowiązywania umowy.

Deklarowana miesięczna kwota wpłaty w zł Suma wpłat deklarowanych w okresie 5 lat Wysokość opłaty manipulacyjnej w proc. Wysokość skumulowanej opłaty manipulacyjnej w zł
100 6.100 2,5% 152,50
200 12.200 2,3% 280,60
300 18.300 2,1% 384,30
400 24.400 1,9% 463,60
500 30.500 1,7% 518,50
600 36.600 1,5% 549,00
700 42.700 1,4% 597,80
800 48.800 1,3% 634,40
900 54.900 1,2% 658,80
1000 61.000 1,1% 671,00

 • opłaty manipulacyjne przy zamianie jednostek uczestnictwa między subfunduszami:

brak opłat, brak ograniczeń w zakresie ilości zleceń zamiany.

 • opłaty manipulacyjne przy zmianie programu inwestowania:

brak opłat, brak ograniczeń w zakresie ilości dyspozycji zmiany programu inwestowania lub zmiany podziału wpłat w ramach programu indywidualnego.

 • opłaty manipulacyjne przy odkupieniu jednostek uczestnictwa:

2% wartości jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu, jeżeli odkupienie jednostek nastąpi w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy.

 • Jeden raz w okresie obowiązywania umowy Uczestnik ma prawo dokonania wypłaty w maksymalnej wysokości 10% łącznej kwoty dotychczasowych wpłat bez naliczania opłaty manipulacyjnej, przy czym wypłata może obejmować środki zgromadzone w jednym lub kilku subfunduszach
 • Opłaty za zarządzanie subfunduszami w ramach Planu Inwestycyjnego KOMFORT*:
Subfundusz Opłata za zarządzanie
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 1,5%
PZU SEJF+ 1,0%
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 2,5%
PZU Zrównoważony 3,0%
PZU Akcji KRAKOWIAK 4,0%
PZU Aktywny Akcji Globalnych 4,0%

* w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto w danym roku obrotowym, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa

Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej TFI PZU SA są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako:

 • rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
 • oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie klient.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa), oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu, dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz PZU Zrównoważony lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy może charakteryzować się wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że:

1. aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

2. aktywa PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji rynków wschodzących (m. in. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, głównie funduszy indeksowych typu Exchange Traded Funds, akcje, kwity depozytowe, instrumenty pochodne) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

3. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

4. aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących są lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Pliki do pobrania
Pobierz