Label1

Portfel PZU Święty Spokój

Label1

Dla kogo?

Program inwestycyjny Portfel PZU Święty Spokój przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych, które:

 • chcą systematycznie inwestować wolne środki
 • cenią sobie ograniczoną zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa
 • oczekują  swobodnego dostępu do zgromadzonych środków
 • chcą dokonywać dopłat do Portfela w dowolnym momencie i z dowolną częstotliwością 
 • chcą efektywnie ulokować swoje oszczędności bez opłat manipulacyjnych przy nabyciu oraz przy umorzeniu jednostek uczestnictwa

Charakterystyka Portfela PZU Święty Spokój

Portfel zbudowany jest w oparciu o następujące fundusze i subfundusze TFI PZU:

 1. PZU Gotówkowy: 60%
 2. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ: 10%
 3. PZU Sejf+: 10%
 4. PZU FIO Ochrony Majątku: 20%

 Portfel PZU Święty Spokój cechuje:

 • brak początkowych opłat manipulacyjnych – alokacja 100% każdej wpłaty
 • swoboda w dokonywaniu kolejnych wpłat (w momencie przystąpienia do Programu Uczestnik nie deklaruje częstotliwości ani wysokości przyszłych wpłat – dopłaty są dobrowolne oraz w dowolnych terminach)

Stopień ryzyka – wskazane w opisie poszczególnych funduszy/subfunduszu wchodzących w skład portfela PZU Święty SpokójHoryzont inwestycyjny – min. 1 rok

Charakterystyka subfunduszy

W ramach Programu inwestycyjnego Portfel PZU Święty Spokój środki inwestowane są w następujące fundusze:

 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu
 • PZU Gotówkowy należący do kategorii funduszy pieniężnych. Inwestuje aktywa w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane przez Skarb Państwa
 • PZU SEJF+ inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe
 • PZU FIO Ochrony Majątku inwestuje aktywa w  dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty bankowe

Minimalne kwoty wpłat

Minimalne kwoty wpłat wynoszą:

 • pierwsza wpłata – 3.000 zł
 • każda kolejna wpłata – minimum 100 zł

Opłaty

BRAK opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa w ramach Portfela PZU Święty Spokój. BRAK opłaty manipulacyjnej za odkupienie jednostek uczestnictwa w ramach Portfela PZU Święty Spokój.

Opłaty za zarządzanie subfunduszami w ramach Portfela PZU Święty Spokój *:

Fundusz/SubfunduszOpłata za zarządzanie
PZU Gotówkowy0,8%
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ1,5%
PZU Sejf+0,6%
PZU FIO Ochrony Majątku1,0%
* w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto w danym roku obrotowym, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa

Jak przystąpić do programu?

 Przystąpienie do Portfela PZU Święty Spokój wymaga kilku prostych kroków:

Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej TFI PZU SA są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako:

 • rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
 • oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie klient.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa), oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu, dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz PZU Zrównoważony lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy może charakteryzować się wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że:

1. aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

2. aktywa PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji rynków wschodzących (m. in. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, głównie funduszy indeksowych typu Exchange Traded Funds, akcje, kwity depozytowe, instrumenty pochodne) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

3. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

4. aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących są lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.