Label1

Program Inwestycyjny PZU Portfele Kapitałowe

Label1

Dla kogo?

Program inwestycyjny PZU Portfele Kapitałowe przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych, które:

 • chcą z dowolną częstotliwością inwestować wolne środki
 • nie chcą tracić czasu na analizę i konstruowanie własnego portfela, mając do wyboru gotowe rozwiązanie
 • oczekują swobodnego dostępu do zgromadzonych środków
 • chcą efektywnie ulokować swoje oszczędności bez opłat manipulacyjnych przy nabyciu oraz przy umorzeniu jednostek uczestnictwa

Charakterystyka Programu

W ramach Programu dostępne będą zróżnicowane Portfele charakteryzujące się odmiennym ryzykiem oraz różnym potencjałem wzrostu:

 • PZU Portfel Spokojny
 • PZU Portfel Umiarkowany
 • PZU Portfel Pół na Pół
 • PZU Portfel Dynamiczny

Alokacja w ramach poszczególnych Portfeli:

Program inwestycyjny PZU Portfele Kapitałowe cechuje:

 • brak początkowych opłat manipulacyjnych – alokacja 100% każdej wpłaty (promocja do odwołania)
 • swoboda w dokonywaniu kolejnych wpłat (w momencie przystąpienia do Programu Uczestnik nie deklaruje częstotliwości ani wysokości przyszłych wpłat – dopłaty są dobrowolne oraz w dowolnych terminach)
 • możliwość otwarcia przez uczestnika kilku Portfeli w ramach Programu
 • możliwość zamiany wybranego Portfela na inny w trakcie trwania umowy bez ponoszenia opłat
 • dywersyfikacja inwestycji – lokowanie środków w kilku subfunduszach o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej
 • sztywna alokacja oraz automatyczny rebalansing do alokacji modelowej dwa razy w roku (6 miesięcy od pierwszej wpłaty do Portfela)
 • optymalizacja podatkowa – zmiany pomiędzy portfelami nie pociągają za sobą konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych

Horyzont inwestycyjny:

 • PZU Portfel Spokojny – min. 1 rok
 • PZU Portfel Umiarkowany – min. 2 lata
 • PZU Portfel Pół na Pół min. 4 lata
 • PZU Portfel Dynamiczny min. 5 lat

Stopień ryzyka

Wskazany w opisie poszczególnych subfunduszu wchodzących w skład Programu PZU Portfele Kapitałowe.

Charakterystyka subfunduszy

W ramach Programu inwestycyjnego PZU Portfele Kapitałowe środki inwestowane są w następujące fundusze:

PZU Gotówkowyinwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych krótkoterminowym lokowaniem środków i oczekujących zysków na poziomie zbliżonym do lokaty bankowej.
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. 
PZU SEJF+inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani krótkoterminowym lokowaniem środków.
PZU Energia Medycyna Ekologiainwestuje aktywa w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z dużego zaangażowania subfunduszu w akcje.
PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie.
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje aktywa w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych przede wszystkim na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat) i akceptujących bardzo wysokie ryzyko w krótkim terminie.
PZU Aktywny Akcji Globalnych inwestuje przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących), pod warunkiem zidentyfikowania okazji inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu oraz odpowiedniej kapitalizacji rynkowej, zapewniającej wysoką płynność.

Minimalne kwoty wpłat

Minimalne kwoty wpłat wynoszą:

 • pierwsza wpłata – 5.000 zł (promocja do odwołania)
 • każda kolejna wpłata – minimum 1.000 zł

Opłaty

Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa w ramach Programu PZU Portfele Kapitałowe - BRAK (promocja do odwołania).

Opłata manipulacyjna za odkupienie jednostek uczestnictwa w ramach Programu PZU Portfele Kapitałowe zostanie pobrana tylko w pierwszym roku od dokonania rozliczenia pierwszej wpłaty do Portfela w wysokości 1%. W kolejnych latach BRAK opłaty.
Opłaty za zarządzanie subfunduszami w ramach Programu PZU Portfele Kapitałowe *:
SubfunduszOpłata za zarządzanie
PZU Gotówkowy0,8%
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ1,5%
PZU Sejf+0,6%
PZU Akcji KRAKOWIAK4,0%
PZU Energia Medycyna Ekologia2,5%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek4,0%
PZU Aktywny Akcji Globalnych4,0%
* w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto w danym roku obrotowym, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa       

Jak przystąpić do Programu

Przystąpienie do Programu PZU Portfele Kapitałowe wymaga kilku kroków:

Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej TFI PZU SA są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako:

 • rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
 • oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie klient.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stroniewww.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa), oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu, dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz PZU Zrównoważony lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy może charakteryzować się wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że:

1. aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

2. aktywa PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji rynków wschodzących (m. in. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, głównie funduszy indeksowych typu Exchange Traded Funds, akcje, kwity depozytowe, instrumenty pochodne) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

3. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

4. aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących są lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pliki do pobrania
Pobierz