Label1

PZU FIO Parasolowy

Label1

Dla kogo?

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

 • chcą inwestować swoje pieniądze w różnych segmentach rynku kapitałowego;
 • oczekują możliwości elastycznego reagowania na sytuację rynkową w postaci łatwego przenoszenia środków między subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych*
 • chcą w łatwy sposób zbudować portfel inwestycyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb

*) zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego. 

Charakterystyka funduszu

Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy o odmiennej polityce inwestycyjnej np. subfundusz akcji, obligacji, zrównoważony. Taka konstrukcja pozwala dokonać wyboru między subfunduszami o różnym stopniu ryzyka i zróżnicowanym horyzoncie inwestycyjnym, pomiędzy którymi można przenosić środki, dostosowując swoją strategię zarówno do warunków rynkowych jak i zmieniających się w czasie własnych potrzeb i tolerancji ryzyka inwestycyjnego. Zmiany subfunduszy  następują bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek ten jest płacony dopiero na końcu trwania inwestycji tj. w momencie wycofania środków z funduszu parasolowego.

Skład funduszu

Na PZU FIO Parasolowy składa się dwanaście subfunduszy:

 1. PZU Gotówkowy
 2. PZU SEJF+
 3. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
 4. PZU Dłużny Aktywny
 5. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
 6. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
 7. PZU Zrównoważony
 8. PZU Energia Medycyna Ekologia
 9. PZU Telekomunikacja Media Technologia
 10. PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
 11. PZU Akcji KRAKOWIAK
 12. PZU Aktywny Akcji Globalnych
PZU Gotówkowy inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych krótkoterminowym lokowaniem środków i oczekujących zysków na poziomie zbliżonym do lokaty bankowej.
PZU SEJF+ inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani krótkoterminowym lokowaniem środków. 
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu.
PZU Dłużny Aktywny inwestuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane m.in. przez: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze akcyjne. 
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych inwestuje aktywa w obligacje polskich i zagranicznych firm, ale dopuszcza też możliwość nabycia obligacji skarbowych oraz instrumentów rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących nieco wyższy poziom ryzyka, chcących osiągnąć stopę wzrotu wyższą od tej generowanej przez fundusze obligacji skarbowych i nie akceptujących zbut dużej zmianności funudszy akcyjnych.
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i w akcje. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek). PZU Zrównoważony inwestuje aktywa w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.   PZU Energia Medycyna Ekologia inwestuje aktywa w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z dużego zaangażowania subfunduszu w akcje.
PZU Telekomunikacja Media Technologia inwestuje aktywa w akcje spółek, których działalność związana jest z telekomunikacją, mediami lub technologią i w dłużne papiery wartościowe. Przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne w dłuższym okresie i chcących lokować swoje pieniądze na największych światowych rynkach akcji.
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje aktywa w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych przede wszystkim na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat) i akceptujących bardzo wysokie ryzyko w krótkim terminie.
PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie.
PZU Aktywny Akcji Globalnych inwestuje przede wszystkim w oparciu o akcje kupowane na najpłynniejszych rynkach światowych, tj. amerykańskim i europejskim. Polityka inwestycyjna funduszu umożliwia lokowanie środków również na innych rynkach (np.: japońskim, a także polskim czy na niektórych rynkach wschodzących), pod warunkiem zidentyfikowania okazji inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu oraz odpowiedniej kapitalizacji rynkowej, zapewniającej wysoką płynność.

Zalety PZU FIO Parasolowy:

 • wygoda inwestowania
 • optymalizacja obciążeń podatkowych – podatek jest płacony dopiero po zakończeniu inwestycji w PZU FIO Parasolowy
 • możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez konieczności każdorazowego płacenia podatku od zysków kapitałowych, bez względu na ilość dokonywanych zmian
 • bogata oferta subfunduszy – 12 subfunduszy o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej dająca możliwość elastycznego reagowania na sytuację rynkową

Informacja prawna

Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej TFI PZU SA są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako:

 • rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
 • oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie klient.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa), oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów funduszu, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz PZU Zrównoważony lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy może charakteryzować się wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że:

1. aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

2. aktywa PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji rynków wschodzących (m. in. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, głównie funduszy indeksowych typu Exchange Traded Funds, akcje, kwity depozytowe, instrumenty pochodne) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

3. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

4. aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących są lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszy PZU FIO Parasolowy

PZU Gotówkowy

PZU SEJF+

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

PZU Dłużny Aktywny

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

PZU Zrównoważony

PZU Energia Medycyna Ekologia

 PZU Telekomunikacja Media Technologia

PZU Akcji KRAKOWIAK

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

PZU Aktywny Akcji Globalnych

Komunikaty dot. zmiany Kluczowych informacji dla inwestorów PZU FIO Parasolowy:

Krok 1 Zapoznaj się z naszą ofertą produktową.

Krok 2Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI PZU.

Krok 3Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności.

Do otwarcia rejestru wystarczy dowód osobisty i nr Twojego rachunku bankowego.

Krok 4 Wpłać środki na rachunek nabyć funduszy wskazany na zleceniu.

Wpłatę możesz zrealizować przelewem z Twojego banku lub przekazem pocztowym. Po nabyciu pierwszych jednostek uczestnictwa będziesz mógł zarządzać swoimi jednostkami uczestnictwa Internet, telefon lub u dystrybutora.

Pliki do pobrania
Pobierz