Label1

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny

Label1

Dla kogo?

Fundusz został utworzony dla wąskiego grona inwestorów. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie są zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Certyfikaty inwestycyjne nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynku kapitałowym.

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe), emitowane przez spółki których działalność związana jest przede wszystkim z branżą medyczną.

Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej TFI PZU SA są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako:

1) rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
2) oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
3) usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.
Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie klient.
Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jej nabycia i zbycia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu/subfunduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w warunkach emisji, dostępnych na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz dostępnych w miejscach oferowania certyfikatów inwestycyjnych.
Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Data wyceny Wartość certyfikatu inwestycyjnego (WANCI) w PLN
01.08.2012 1 002,39
31.08.2012 1 003,67
10.09.2012 1 004,45
28.09.2012 1 008,90
31.10.2012 1 007,30
05.11.2012 1 010,96
30.11.2012 1 014,99
28.12.2012 1 008,02
31.01.2013 1 030,82
04.02.2013 1 026,67
28.02.2013 1 028,99
28.03.2013 1 055,69
08.04.2013 1 067,23
30.04.2013 1 079,93
31.05.2013 1 117,09
28.06.2013 1 097,27
31.07.2013 1 140,28
30.08.2013 1 121,06
30.09.2013 1 168,69
31.10.2013 1 181,68
29.11.2013 1 222,97
30.12.2013 1 227,57
02.01.2014 1 235,87
31.01.2014 1 276,37
28.02.2014 1 336,77
17.03.2014 1 313,63
31.03.2014 1 294,45
30.04.2014 1 288,65
30.05.2014 1 303,89
30.06.2014 1 313,88
03.07.2014 1 325,44
31.07.2014 1 312,08
29.08.2014 1 338,55
30.09.2014 1 361,55
31.10.2014 1 379,20
19.11.2014 1 383,02
28.11.2014 1 394,27
30.12.2014 1 373,10
30.01.2015 1 430,37
27.02.2015 1 473,15
31.03.2015 1 533,10
30.04.2015 1 523,03
15.05.2015 1 560,01
29.05.2015 1 571,71
25.06.2015 1 530,96
30.06.2015 1 522,19
13.07.2015 1 525,37
31.07.2015 1 520,99
10.08.2015 1 482,20
31.08.2015 1 401,83
30.09.2015 1 290,14
20.10.2015 1 292,42
30.10.2015 1 363,84
10.11.2015 1 420,70
25.11.2015 1 387,89
30.11.2015 1 383,41
11.12.2015 1 288,75
30.12.2015 1 353,75
04.01.2016 1 303,89
29.01.2016 1 033,68
29.02.2016 994,01
31.03.2016 1 049,72
29.04.2016 1 072,27
31.05.2016 1 113,75
30.06.2016 1 066,98
29.07.2016 1 084,42
31.08.2016 1 079,15
30.09.2016 1 076,10
31.10.2016 1 035,43
30.11.2016 1 045,45
30.12.2016 1 041,24
02.01.2017 1 043,56
31.01.2017 1 073,65
28.02.2017 1 116,48
31.03.2017 1 116,59
28.04.2017 1 111,64
31.05.2017 1 073,41
30.06.2017 1 126,73
31.07.2017 1 118,46
31.08.2017 1 135,91
29.09.2017 1 142,38
31.10.2017 1 068,32

Komunikat o rejestracji funduszu PZU FIZ Medyczny - 06.08.2012 r.

Komunikaty w sprawie zmiany Statutu PZU FIZ Medyczny:

Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów PZU FIZ Medyczny:

Inne: