Label1

PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Label1

Dla kogo?

Fundusz jest adresowany do inwestorów:

 • zainteresowanych czerpaniem zysków z inwestycji na rynkach zagranicznych
 • chcących korzystać z możliwości ograniczenia obciążeń podatkowych (podczas dokonywania zamiany między subfunduszami podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany; jest on naliczany dopiero przy odkupieniu jednostek uczestnictwa, a to oznacza większą stopę zwrotu z całej inwestycji w fundusz)

Charakterystyka funduszu

Fundusz jest polecany inwestorom pragnącym zdywersyfikować swój portfel o inwestycje na zagranicznych rynkach finansowych. Ma on konstrukcję funduszu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami. Dzięki temu możliwe jest przenoszenie środków między subfunduszami bez obowiązku płacenia podatku od osiągniętych zysków kapitałowych. Podatek jest naliczany dopiero przy odkupieniu jednostek uczestnictwa (całkowitym wycofaniu środków z funduszu). W ramach PZU SFIO Globalnych Inwestycji oferowane są cztery subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Skład funduszu

Fundusz składa się z czterech subfunduszy prowadzących odmienną politykę inwestycyjną:

 1. PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
 2. PZU Akcji Rynków Wchodzących
 3. PZU Akcji Spółek Dywidendowych
 4. PZU Dłużny Rynków Wschodzących

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych to subfundusz inwestujący środki na rynkach finansowych krajów rozwiniętych, które charakteryzują się wysokim produktem narodowym brutto przypadającym na jednego mieszkańca. Może zatem dokonywać inwestycji w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej oraz w Azji Południowo-Wschodniej.

PZU Akcji Rynków Wschodzącychto subfundusz lokujący środki na rynkach finansowych krajów rozwijających się, które odnotowują wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego. Może zatem dokonywać inwestycji w Chinach, Indiach, krajach Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej i Europy Środkowo-Wschodniej.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych to subfundusz lokujący środki przede wszystkim w akcje spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, które regularnie dzielą się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami wypłacając dywidendę, przy czym stopa dywidendy powinna być na wysokim poziomie. Strategia inwestycyjna subfunduszu oparta jest więc o dwa niezależne potencjalne źródła zysku: oczekiwany długoterminowy wzrost cen akcji oraz wypłaconą dywidendę.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących to subfundusz dokonujący lokat przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw rozwijających się (tzw. rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki.

Zalety PZU SFIO Globalnych Inwestycji

 • wygoda inwestowania
 • optymalizacja obciążeń podatkowych - podatek jest płacony dopiero po zakończenie inwestycji w PZU SFIO Globalnych Inwestycji
 • możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez konieczności każdorazowego płacenia podatku od zysków kapitałowych, bez względu na ilość dokonywanych zmian
 • urozmaicona geograficznie oferta subfunduszy - 4 subfundusze dające możliwość inwestowania środków finansowych na świecie
 • możliwość zainwestowania pieniędzy w Euro

Kluczowe infomacje dla inwestorów Subfunduszy PZU SFIO Globalnych Inwestycji

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

PZU Akcji Rynków Wschodzących

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Komunikaty dot. zmiany Kluczowych informacji dla inwestorów PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej TFI PZU SA są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako:

 • rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
 • oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie klient.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa), oraz oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów funduszu, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz PZU Zrównoważony lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy może charakteryzować się wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że:

1. aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

2. aktywa PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji rynków wschodzących (m. in. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, głównie funduszy indeksowych typu Exchange Traded Funds, akcje, kwity depozytowe, instrumenty pochodne) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

3. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

4. aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących są lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Krok 1  Zapoznaj się z naszą ofertą produktową.

Krok 2 Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI PZU.

Krok 3 Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności.

Do otwarcia rejestru wystarczy dowód osobisty i nr Twojego rachunku bankowego.

Krok 4 Wpłać środki na rachunek nabyć funduszy wskazany na zleceniu.

Wpłatę możesz zrealizować przelewem z Twojego banku lub przekazem pocztowym. Po nabyciu pierwszych jednostek uczestnictwa będziesz mógł zarządzać swoimi jednostkami uczestnictwa Internet, telefon lub u dystrybutora.

Pliki do pobrania
Pobierz