Label1

PZU FIO Ochrony Majątku

Label1

Dla kogo?

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych ochroną realnej wartości zainwestowanych środków, a także dla inwestorów instytucjonalnych w zakresie zarządzania płynnością.  

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Realizując cel inwestycyjny fundusz dokonuje lokat w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa.

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty bankowe.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 70% wartości aktywów netto funduszu.Instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty bankowe stanowią do 30% wartości aktywów netto funduszu. 

Fundusz dąży do ograniczenia ryzyka spadku wartości jednostki uczestnictwa w przypadku wzrostu rynkowych rentowności papierów dłużnych. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dobierane są m.in. w oparciu o analizę bieżącej i prognozowanej rentowności papierów wartościowych oraz poziomu bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji.

Ryzyko inwestycyjne

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

Indeks liczony jako stopa WIBID 3M x (1 – stopa rezerwy obowiązkowej)

Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszu PZU FIO Ochrony Majątku

Komunikaty o zmianach Kluczowych informacji dla inwestorów PZU FIO Ochrony Majątku

Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej TFI PZU SA są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako:

  • rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
  • oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
  • usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie klient.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa), oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów funduszu, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz PZU Zrównoważony lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy może charakteryzować się wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że:

1. aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

2. aktywa PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji rynków wschodzących (m. in. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, głównie funduszy indeksowych typu Exchange Traded Funds, akcje, kwity depozytowe, instrumenty pochodne) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

3. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

4. aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących są lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Krok 1  Zapoznaj się z naszą ofertą produktową.

Krok 2 Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI PZU.

Krok 3 Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności.

Do otwarcia rejestru wystarczy dowód osobisty i nr Twojego rachunku bankowego.

Krok 4 Wpłać środki na rachunek nabyć funduszy wskazany na zleceniu.

Wpłatę możesz zrealizować przelewem z Twojego banku lub przekazem pocztowym. Po nabyciu pierwszych jednostek uczestnictwa będziesz mógł zarządzać swoimi jednostkami uczestnictwa Internet, telefon lub u dystrybutora.

Pliki do pobrania
Pobierz