Label1

Dywidenda

Label1

W dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1 208 932 200,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych), tj. 1,40 złotych (słownie: jeden złoty i 40 groszy) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku został ustalony na 29 września 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 19 października 2017 roku.

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1.796.127.840,00 złotych (słownie: jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych), tj. 2,08 złotych (słownie: dwa złote i 08 groszy) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku został ustalony na 30 września 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 21 października 2016 roku.

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.590.569.000,00 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00 groszy), tj. 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku został ustalony na 30 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 21 października 2015 roku.

POLITYKA KAPITAŁOWA i DYWIDENDOWA GRUPY PZU 2016-2020

W dniu 3 października 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2016 - 2020 („Polityka”).

Wprowadzenie Polityki wynika z wdrożenia od 1 stycznia 2016 roku Dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), z późniejszymi zmianami, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku oraz wygaśnięcia „Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013 – 2015” zaktualizowanej w maju 2014 roku.

Zgodnie z Polityką Grupa PZU dąży do:

 1. efektywnego zarządzania kapitałem poprzez optymalizację wykorzystania kapitału z perspektywy Grupy;
 2. maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje;
 3. zapewnienia wystarczających środków finansowych na pokrycie zobowiązań Grupy wobec klientów.

Polityka zarządzania kapitałem opiera się na następujących zasadach:

 1. zarządzanie kapitałem (w tym kapitałem nadwyżkowym) Grupy PZU na poziomie PZU SA jako podmiotu dominującego;
 2. utrzymanie docelowych współczynników wypłacalności na poziomie 200% dla Grupy PZU, PZU SA oraz PZU Życie SA (wg. Wypłacalność II);
 3. utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej Grupy PZU na poziomie nie wyższym niż 0,35;
 4. zapewnienie środków na rozwój i akwizycje w najbliższych latach;
 5. brak emisji akcji przez PZU SA w okresie obowiązywania Polityki.

Polityka dywidendowa Grupy PZU i PZU SA opiera się na następujących zasadach:

 1. Grupa PZU dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje;
 2. wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd podmiotu dominującego, wypłacanej przez PZU SA za dany rok obrotowy, ustalana jest w oparciu o skonsolidowany wynik finansowy Grupy PZU przypisany jednostce dominującej, przy czym:
  1. nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych;
  2. nie mniej niż 50% podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy; pozostała część zostanie wypłacona w ramach rocznej dywidendy lub powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w przypadku realizacji w danym roku istotnych nakładów związanych z realizacją założeń Strategii Grupy PZU, w tym w szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć;
  z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej;
 3. zgodnie z planami Zarządu oraz własną oceną ryzyk i wypłacalności podmiotu dominującego środki własne podmiotu dominującego oraz Grupy PZU po deklaracji lub wypłacie dywidendy, pozostają na poziomie, który zapewnia spełnienie warunków określonych w polityce kapitałowej;
 4. przy określeniu dywidendy uwzględniane są rekomendacje organu nadzoru w zakresie dywidendy.

Materiały dodatkowe:

- Prezentacja - Polityka dywidendowa PZU - Komunikat RI

Rok Data WZA Dywidenda / akcję (PLN) Dywidenda   PLN Dzień ustalenia prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy % zysku netto
2016 29.06.2017 1,40 1.208.932.200,00 29.09.2017 19.10.2017 76 %
2015 30.06.2016 2,08 1.796.127.840,00 30.09.2016 21.10.2016 80 %
2014 30.06.2015 30,00 2.590.569.000,00 30.09.2015 21.10.2015

98 %

2013 17.06.2014

20,00 (zaliczka na poczet dywidendy za rok 2013)

34,00 (pozostała do wypłaty część dywidenda za rok 2013)

4.663.024.200,00 (zaliczka w wysokości 1.727.046.000,00 + pozostała do wypłaty część dywidendy w wysokości 2.935.978.200,00)

12.11.2013 (zaliczka)

17.09.2014 (pozostała do wypłaty część dywidendy)

19.11.2013 (zaliczka)

8.10.2014 (pozostała do wypłaty część dywidendy w wysokości 1.467.989.100,00 zł tj. 17,00 zł na jedną akcję)

15.01.2015 (pozostała do wypłaty część dywidendy w wysokości 1.467.989.100,00 zł tj. 17,00 zł na jedną akcję)

91,3 %
2012 23.05.2013 29,70 2.564.663.310,00 23.08.2013 12.09.2013

99,4 %

2011 30.05.2012 22,43 1.936.882.089,00 30.08.2012 20.09.2012 75 %
2010 30.06.2011 26,00 2.245.159.800,00 30.09.2011 21.10.2011 63,84 %
2009 10.06.2010 147,65 (zaliczka na poczet dywidendy za rok 2009) 10,91 (pozostała do wypłaty część dywidenda za rok 2009) 13.692.020.688,00 (zaliczka w wysokości 12.749.917.095,00 + pozostała do wypłaty część dywidendy w wysokości 942.103.593,00) 1.692.505.080,00 z zysku za rok 2009 + 11.999.515.608,00 z kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy 19.11.2009 (zaliczka) 25.08.2010 (pozostała do wypłaty część dywidendy) 26.11.2009 (zaliczka) 9.09.2010 (pozostała do wypłaty część dywidendy) 67,42 % (z zysku za rok 2009) + kwota 11.999.515.608,00 z kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy