Label1

Powstanie szkody - co robić po powstaniu szkody - PZU SA

Label1

I. Część dotycząca szkód osobowych z ubezpieczeń OC

Rodzaje roszczeń przysługujących w przypadku, gdy szkoda na osobie zgłaszana z ubezpieczenia OC sprawcy polega na:

A) Uszkodzeniu ciała (lub rozstroju zdrowia)
1. Roszczenie o pokrycie wszelkich kosztów poniesionych wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (art. 444 §1 Kodeksu cywilnego). Pojęcie „wszelkich kosztów” obejmuje w szczególności koszty poniesione na:
a) leczenie np. zakup środków farmakologicznych, opatrunkowych, ortopedycznych,
b) konsultacje i zabiegi medyczne,
c) dojazdy na wizyty lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne,
d) nabycie protez i innych koniecznych aparatów (np. aparatu słuchowego),
e) opiekę osób trzecich.

Można także żądać, aby ubezpieczyciel wyłożył z góry koszty potrzebne na leczenie lub na przygotowania do innego zawodu, jeśli w następstwie szkody poszkodowany stał się inwalidą.

Poza ww. kosztami można także domagać się:
a) wyrównania utraconych zarobków (art. 361 §2 Kodeksu cywilnego),
b) odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone rzeczy osobiste jak np. odzież, torebka, plecak ale też np. rower, telefon komórkowy etc.

2. Roszczenie o rentę z tytułu (art. 444 §2 Kodeksu cywilnego):
a) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej,
b) zwiększonych potrzeb (np. zwiększonych wydatków na leczenie, rehabilitację, opiekę osób trzecich, trwających przez dłuższy czas i powtarzających się) bądź
c) zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.

3. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę (art. 445 §1 Kodeksu cywilnego).

Zadośćuczynienie pieniężne ma rekompensować ujemne przeżycia takie jak: ból, cierpienia fizyczne i psychiczne, wszelkie dolegliwości, niedogodności, ograniczenia jakich doznaje poszkodowany  (i będzie doznawał w przyszłości) w związku ze szkodą na osobie. Przy ustalaniu kwoty zadośćuczynienia uwzględnia się indywidualne okoliczności sprawy, a w szczególności rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń ciała, długość i uciążliwość leczenia (np. zabiegi operacyjne, bolesność i uciążliwość zabiegów), trwałość następstw powypadkowych (np. blizny, oszpecenia, kalectwo, trwały uszczerbek na zdrowiu), rokowania na przyszłość, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, poczucie bezradności życiowej, uzależnienie od pomocy i opieki osób trzecich etc.
Wysokość zadośćuczynienia, które jest odszkodowaniem za szkodę niemajątkową, nie jest ustalana automatycznie, nie podlega ona jakiemukolwiek taryfowaniu. Niedopuszczalne jest także stosowanie przeciętnych kwot, czy stawek za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest tylko jednym z elementów mających wpływ na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę. Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę ma ze swojej istoty charakter ocenny i niewymierny.

B) Śmierci poszkodowanego
1. Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów pogrzebu (art. 446 §1 Kodeksu cywilnego) 
Do kosztów pogrzebu należą w szczególności koszty związane z:
a) przewozem zwłok, nabyciem trumny, zakupem miejsca na cmentarzu, usługą pogrzebową, ofiarą za nabożeństwo żałobne etc.,
b) postawieniem nagrobka,
c) zakupem odzieży dla zmarłego i oraz odzieży żałobnej dla członków najbliższej rodziny,
d) organizacją poczęstunku dla osób biorących udział w pogrzebie.
2. Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów leczenia poszkodowanego (art. 446 §1 Kodeksu cywilnego). Roszczenie to dotyczy kosztów poniesionych w związku z leczeniem poszkodowanego, który zmarł jakiś czas po zdarzeniu.
3. Roszczenie o rentę w związku z utratą środków utrzymania, które zapewniał zmarły (art. 446 §2 Kodeksu cywilnego).
4. Roszczenie o stosowne odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego z tytułu znacznego pogorszenia się ich sytuacji życiowej w związku ze śmiercią poszkodowanego (art. 446 §3 Kodeksu cywilnego – szkoda majątkowa inna niż pokrywana rentą).
5. Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci poszkodowanego dla najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 §4 KC).

Zadośćuczynienie pieniężne z art. 446 §4 KC, jako odszkodowanie za szkodę niemajątkową, ma rekompensować ujemne przeżycia takie jak: ból, cierpienia, uczucie pustki, osamotnienia doznanych w związku ze śmiercią poszkodowanego przez najbliższych członków rodziny zmarłego. Przy ustalaniu ww. kwoty zadośćuczynienia uwzględnia się indywidualne okoliczności sprawy, a w szczególności relacje i więzi łączące uprawnionego ze zmarłym, rodzaj i rozmiar ujemnych przeżyć doznawanych po śmierci poszkodowanego, w tym konieczność podjęcia leczenia, zmiany planów życiowych etc.

Roszczenia wskazanego w pkt 3 mogą dochodzić osoby bliskie zmarłego, z kolei roszczeń wskazanych w pkt 4 – 5 mogą dochodzić najbliżsi członkowie rodziny zmarłego.

II. Część dotycząca szkód z ubezpieczeń wypadkowych, chorobowych, turystycznych


Ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, turystyczne mają charakter dobrowolny, a warunki na jakich zawierane są ww. umowy mogą różnić się pomiędzy sobą w szczególności co do:
a) rodzaju zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową,
b) rodzaju świadczeń przysługujących w razie zaistnienia określonego w umowie wypadku ubezpieczeniowego,
c) sposobu ustalania wysokości świadczeń,
d) wysokości sumy ubezpieczenia.

Do ubezpieczeń wypadkowych oferowanych przez PZU SA należą w szczególności:

1) Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
2) Rodzinne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
3) „Bezpieczny Kursant” ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
4) Jednostkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
5) Zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
6) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
7) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych
8) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej
9) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kolonii i obozów
10)  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach
11) Kompleksowe ubezpieczenie Bezpieczny Rowerzysta

Do ubezpieczeń chorobowych oferowanych przez PZU SA należą w szczególności:

1) Ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego
2) Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą

Do ubezpieczeń turystycznych oferowanych przez PZU SA należą w szczególności:

1) „Bezpieczny Turysta” ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
2) „Bezpieczny pobyt” kompleksowe ubezpieczenie cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
3) Ubezpieczenie Wojażer

Ubezpieczenia wypadkowe

W przypadku tzw. ubezpieczeń wypadkowych najczęstszym zdarzeniem objętym ochroną jest nieszczęśliwy wypadek, rozumiany jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli poszkodowanego.
W następstwie nieszczęśliwego wypadku poszkodowany może:

a) doznać uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia,
b) ponieść śmierć.

Rodzaje świadczeń przysługujących w sytuacji gdy szkoda zgłaszana z ubezpieczenia wypadkowego polega na:

A) Uszkodzeniu ciała (rozstroju zdrowia) poszkodowanego:

1. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/ uszkodzenia ciała,
2. świadczenia dodatkowe jak np.:

  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej,
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego,
  • zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji,
  • świadczenie za leczenie uciążliwe,
  • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
  • usługi assistance polegające na świadczeniu pomocy medycznej,

Rodzaj, zakres świadczeń dodatkowych, jak również ich wysokość zależy jednak od warunków zawartej umowy ubezpieczenia NNW.

B) Śmierci poszkodowanego:
1. świadczenie z tytułu śmierci poszkodowanego,
2. zwrot kosztów transportu zwłok.

Rodzaj, zakres świadczeń dodatkowych, jak również ich wysokość zależy jednak od warunków zawartej umowy ubezpieczenia NNW.