Label1

Proces likwidacji szkody - PZU SA

Label1

I Część dotycząca szkód osobowych z ubezpieczeń OC

PROCES LIKWIDACJI SZKODY OSOBOWEJ Z UBEZPIECZENIA OC POLEGAJĄCEJ NA USZKODZENIU CIAŁA (ROZSTROJU ZDROWIA) BĄDŹ ŚMIERCI POSZKODOWANEGO

W toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez PZU SA w szczególności:
1) gromadzone są dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania, o ile dokumenty zgromadzone na etapie zgłoszenia szkody okażą się niewystarczające (do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania),
2) może zaistnieć potrzeba poddania się poszkodowanego badaniu lekarskiemu, które ma na celu ustalenie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz innych zdrowotnych następstw wypadku (tj. elementów mających wpływ na wysokość przysługujących odszkodowań, w tym zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę).

W jakim terminie ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko (zarówno w przypadku szkody zgłaszanej z ubezpieczenia OC sprawcy, polegającej na uszkodzeniu ciała (rozstroju zdrowia), jak też śmierci poszkodowanego ?

Ubezpieczyciel, co do zasady zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie Jeśli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
W przypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego

II Część dotycząca szkód z ubezpieczeń wypadkowych, chorobowych, turystycznych


PROCES LIKWIDACJI SZKODY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

W toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez PZU SA w szczególności:
1) gromadzone są dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, o ile dokumenty zgromadzone na etapie zgłoszenia szkody okażą się niewystarczające (do ustalenie odpowiedzialności lub wysokości świadczenia),
2) może zaistnieć potrzeba poddania się poszkodowanego badaniu lekarskiemu, które ma na celu ustalenie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu. Powyższe zależy jednak od warunków na jakich została zawarta umowa ubezpieczenia NNW. Wysokość świadczenia wynika wówczas z orzeczonego procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
Do ustalania wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu w procesie likwidacji szkód z ubezpieczeń NNW ma zastosowanie Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Umowa ubezpieczenia NNW może jednak zostać zawarta na takich warunkach, że  świadczenie podstawowe zostanie wypłacane bez badania lekarskiego i orzekania przez lekarzy o wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku wysokość świadczenia  może być ustalana na podstawie rodzaju doznanych obrażeń ciała wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Każdemu rodzajowi obrażenia ciała jest wówczas przypisana odpowiednia wysokość świadczenia określona poprzez procent sumy ubezpieczenia. Ustalenie rodzaju obrażeń ciała następuje na podstawie dokumentacji medycznej z procesu leczenia poszkodowanego.

W jaki sposób ubezpieczyciel ustala wysokość świadczenia w przypadku zgonu poszkodowanego?

Wysokość świadczenia w przypadku zgonu poszkodowanego (na skutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem) jest określona wprost w ogólnych warunkach ubezpieczenia, najczęściej jako 100% sumy ubezpieczenia.

W jakim terminie ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko (w przypadku szkody zgłaszanej z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, turystycznego) ?

Ubezpieczyciel, co do zasady zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie Jeśli w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

UBEZPIECZENIA CHOROBOWE

Ogólne warunki ubezpieczenia mogą m.in. przewidywać określone świadczenia w razie:
a) zaistnienia niekorzystnych następstw w związku z wykonanym zabiegiem operacyjnym np. powikłania, śpiączka, pozostawienie materiału opatrunkowego w ciele pacjenta, śmierć pacjenta,
b) pobytu w szpitalu spowodowanego zachorowaniem etc.
Zgłoszenia szkody możemy dokonać w taki sam sposób, jak zostało to wskazane w odniesieniu do szkód z tzw. ubezpieczeń wypadkowych.   
Wskazane jest, aby już na etapie zgłoszenia szkody lub w krótkim czasie po zgłoszeniu szkody przedłożona została w szczególności dokumentacja medyczna dotyczące pobytu w szpitalu, procesu leczenia, powikłań etc.
Inne jeszcze wymagane dokumenty mogą wynikać ze specyfiki ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Ogólne warunki ubezpieczenia mogą m.in. przewidywać określone świadczenia w razie:
a) poniesienia za granicą kosztów leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,  
b) usługi assistance związane np. z transportem ubezpieczonego do kraju, transportem zwłok, pokrycie kosztów hotelu etc.
Zgłoszenia szkody możemy dokonać w taki sam sposób, jak zostało to wskazane w odniesieniu do szkód z tzw. ubezpieczeń wypadkowych.   
Wskazane jest, aby już na etapie zgłoszenia szkody lub w krótkim czasie po zgłoszeniu szkody przedłożone zostały w szczególności:
a) dokumentacja medyczna dotycząca procesu leczenia skutków wypadku (dotyczy to zarówno dokumentacji medycznej z daty wypadku, jak i przedstawiającej dalszy przebieg leczenia np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.),
b) dokumentacja potwierdzająca fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, ewentualnie wskazanie instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku
c) wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku z leczeniem, czy innymi kosztami, jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów.  

Inne jeszcze wymagane dokumenty mogą wynikać ze specyfiki ubezpieczenia.

W przypadku usług assistance (wchodzących w zakres świadczeń z ubezpieczeń wypadkowych, chorobowych bądź turystycznych) należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Centrum Alarmowym PZU, numer telefonu: (22) 2 102 102 lub 801 102 102.