Label1

Szkoda na mieniu - co zrobić w razie stłuczki - PZU

Label1

Jak najszybciej skontaktuj się z Infolinią PZU, dostępną całodobowo pod numerem 801 102 102, lub (022) 566 55 55, gdzie można uzyskać pomoc np. holowanie pojazdu oraz zgłosić szkodę i umówić oględziny. Konsultant PZU ustali przysługujące świadczenia oraz zakres potrzebnej pomocy. Następnie zorganizuje usługodawcę, który w uprzednio ustalonym terminie zrealizuje świadczenie. Jeżeli to możliwe, postaraj się od razu zapobiec powiększaniu się szkody. Zabezpiecz pojazd lub inne mienie do czasu przyjazdu naszego likwidatora. Jeśli konieczne jest uprzątnięcie miejsca szkody – postaraj się zrobić dokumentację fotograficzną. Jeśli zachodzi podejrzenie, że powstała szkoda jest wynikiem przestępstwa – powiadom Policję lub odpowiednie służby.
Podstawowym zadaniem na miejscu zdarzenia jest zapobieżenie zwiększeniu się szkody oraz zabezpieczenie tego miejsca. Poniżej wskazówki, co należy zrobić w pierwszej kolejności, jeśli przydarzy się jeden z poniższych przypadków:

 • kolizja – pojazd należy usunąć na pobocze tak, żeby nie utrudniał ruchu; jeżeli pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, a szkoda powstała na terenie Polski, można skorzystać z PZU Pomoc, Pamiętaj, aby nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszej jazdy i nie podejmować naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez PZU S.A. lub przedstawiciela PZU SA np. uprawniony zakład naprawczy.
 • wypadek z ofiarami w ludziach – w żadnym razie nie wolno ruszać pojazdu, należy postarać się zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia oraz zadbać, by udzielono pomocy lekarskiej poszkodowanym, Pamiętaj, że musisz niezwłocznie powiadomić Policję o każdym wypadku z ofiarami w ludziach lub jeśli okoliczności wypadku nasuwają przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo (np.: jeśli podejrzewasz, że jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu).
 • kradzież pojazdu lub jego elementów – należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Policji i PZU SA,
 • uszkodzenie lub kradzież mienia osób fizycznych – zabezpieczyć mienie przed powiększeniem rozmiaru szkody poprzez podjęcie niezbędnych czynności, pozostawić miejsce szkody bez dokonywania zmian do czasu oględzin, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia pozostałego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody, a w przypadku konieczności dokonania zmian na miejscu należy w miarę możliwości sporządzić dokumentację zdjęciową,
 • uszkodzenie lub kradzież mienia podmiotów gospodarczych – niezwłocznie należy zawiadomić jednostkę policji i uzyskać stosowne potwierdzenie interwencji na druku PZU lub w notatce policyjnej, zabezpieczyć w miarę możliwości ślady włamania do czasu oględzin przez likwidatora szkód, a w przypadku konieczności dokonania zmian na miejscu powstania szkody w miarę możliwości sporządzić zdjęcia dokumentujące szkodę,
 • uszkodzenie lub kradzież mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego – należy użyć wszelkich dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nie dokonywać zmian w miejscu powstania szkody do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela PZU SA, chyba że zmiana była niezbędna ze względów gospodarczych lub zabezpieczała szkodę przed jej powiększeniem, a jeśli ubezpieczony zamierza dokonać zbioru ubezpieczonej, dotkniętej szkodą, uprawy lub wykonać zabiegi agrotechniczne, związane z zastosowaniem uprawy zastępczej, zobowiązany jest zostawić poletko kontrolne, tj. pas niezebranych plonów w środkowej części pola, o szerokości nie mniejszej niż 2 metry, przebiegający przez całą długość pola,
 • szkoda w zwierzętach – należy użyć wszelkich dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Należy niezwłocznie powiadomić PZU SA o zaistniałym wypadku (w terminie do 3 dni od jego zajścia, nie później niż przed zagospodarowaniem padliny), w razie wypadku lub choroby zwierzęcia niezwłocznie wezwać lekarza weterynarii i zastosować się do jego zaleceń, a w razie padnięcia zwierzęcia niezwłocznie, jeszcze przed zagospodarowaniem padliny, zawiadomić lekarza weterynarii w celu wydania opinii ustalającej przyczynę padnięcia. Zaś w razie uboju z konieczności (dobicia zwierzęcia) poddać mięso badaniu przez uprawnionego lekarza weterynarii.
 • szkoda zalaniowa – należy zabezpieczyć mienie przed powiększeniem rozmiaru szkody poprzez: zakręcenie zaworu głównego, naprawę rury przez hydraulika. Należy poinformować sąsiada o zalewaniu, pozostawić miejsce powstania szkody bez dokonywania zmian do czasu oględzin, chyba że zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia pozostałego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody. W przypadku konieczności uprzątnięcia miejsca powstania szkody, należy złożyć w jednym miejscu uprzątnięte mienie w celu umożliwienia dokonania jego oględzin przez likwidatora szkód. Zaś w przypadku konieczności dokonania zmian w miejscu powstania szkody należy w miarę możliwości sporządzić zdjęcia dokumentujące szkodę. Należy również powiadomić administrację budynku o fakcie zalania, uzyskując potwierdzenie tego zgłoszenia w przypadku, gdy odpowiedzialnym za szkodę może być właściciel budynku, w którym znajduje się ubezpieczony lokal lub jeśli sprawcą zalania jest inny lokator/właściciel mieszkania, którego tożsamości nie można ustalić, lub który odmawia udzielenia jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień w sprawie zaistniałego zdarzenia.
 • szkoda ogniowa - jeśli zachodzi potrzeba należy wezwać straż pożarną, zawiadomić jednostkę policji oraz uzyskać stosowne potwierdzenie interwencji. Należy pozostawić miejsce powstania szkody bez dokonywania zmian do czasu oględzin, chyba że zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia pozostałego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody. W przypadku konieczności uprzątnięcia miejsca powstania szkody należy złożyć w jednym miejscu uprzątnięte mienie w celu umożliwienia dokonania jego oględzin przez likwidatora szkód. Zaś w przypadku konieczności dokonania zmian w miejscu powstania szkody należy w miarę możliwości sporządzić zdjęcia dokumentujące szkodę.
 • szkoda huraganowa/powodziowa - należy pozostawić miejsce powstania szkody bez dokonywania zmian do czasu oględzin, chyba że zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia pozostałego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody. W przypadku konieczności uprzątnięcia miejsca powstania szkody należy złożyć w jednym miejscu uprzątnięte mienie, w celu umożliwienia oględzin tego mienia przez likwidatora szkód. Zaś w przypadku konieczności dokonania zmian w miejscu powstania szkody w miarę możliwości sporządzić zdjęcia dokumentujące szkodę.
 • szkoda przepięciowa w mieniu osób fizycznych – należy pozostawić uszkodzone mienie bez dokonywania zmian do czasu oględzin, chyba że zmiana jest niezbędna do zabezpieczenia pozostałego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody.
 • szkoda w uprawach – należy użyć wszelkich dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nie dokonywać zmian w miejscu powstania szkody do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela PZU SA, chyba że zmiana była niezbędna ze względów gospodarczych lub zabezpieczała szkodę przed jej powiększeniem. Jeśli ubezpieczony zamierza dokonać zbioru ubezpieczonej, dotkniętej szkodą, uprawy lub wykonać zabiegi agrotechniczne, związane z zastosowaniem uprawy zastępczej, zobowiązany jest zostawić poletko kontrolne, tj. pas niezebranych plonów w środkowej części pola, o szerokości nie mniejszej niż 2 metry, przebiegający przez całą długość pola.