Label1

Proces likwidacyjny szkody - jak zgłosić szkodę - PZU SA

Label1

Zgłoszenie szkody

Szkodę można zgłosić poprzez internetowy formularz zgłoszenia szkody, telefonicznie pod numer Infolinii 801 102 102 lub osobiście w najbliższej jednostce organizacyjnej Grupy PZU SA.

Analiza merytoryczna

Na etapie analizy merytorycznej szkody gromadzona i analizowana jest dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska. Opiekun klienta występuje o odpowiednią dokumentację do organów lub instytucji prowadzących postępowanie. W zależności od typu szkody niezbędne może być również uzyskanie dokumentów takich jak:

  • potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez Policję wezwaną na miejsce zdarzenia
  • potwierdzenie przyczyny powstania szkody przez administratora budynku
  • potwierdzenie przez sprawcę okoliczności powstania szkody
  • opinia i ustalenia lekarza weterynarii - ubezpieczenia zwierząt
  • potwierdzenie zgłoszenia szkody kradzieżowej na policji.

Oględziny

W celu ustalenia rozmiarów szkody może być konieczne przeprowadzenie oględzin uszkodzonego mienia. Rozmiar szkody w niektórych przypadkach może być ustalony bez przeprowadzenia oględzin, np. poprzez wywiad telefoniczny, videoinspekcję lub Samoobsługę.
Oględziny nie wstrzymują procesu obsługi merytorycznej, który realizowany jest równolegle. Oględziny wykonywane są przez Mobilnego Eksperta lub podmiot współpracujący z PZU SA. W zależności od rodzaju szkody w trakcie oględzin sporządzona jest odpowiednia dokumentacja (m.in. kalkulacja kosztów naprawy, opis miejsca zdarzenia, opis szkody, dokumentacja fotograficzna) w oparciu o którą dokonywana jest wycena szkody. W przypadku szkód w substancji budowlanej wysokość szkody ustala się według cenników budowlanych stosowanych przez PZU SA, opracowanych przez przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w zakresie budownictwa. Istnieje również możliwość rozliczenia szkody w oparciu o rachunki odbudowy lub naprawy potwierdzonych kosztorysem podwykonawczym.

Decyzja i wypłata

W oparciu o zgromadzoną dokumentację i wyliczenie wartości szkody, jeżeli warunki umowy nie stanowią inaczej, decyzje w Twojej sprawie wydamy najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni do daty zgłoszenia. Jeżeli wydanie decyzji w tym terminie nie będzie możliwe, np. jeżeli nie otrzymamy wszystkich dokumentów, decyzję wydamy do 14 dni od dnia dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu. Na podstawie wydanej decyzji o przyjęciu odpowiedzialności nastąpi realizacja płatności przez komórki księgowe.